[BF03]
W.G. van Focquenbroch: Klucht van Hans Keyenvresser.
Amsterdam: Jacob Vinckel, 1665.


Titelpagina


Titelpagina, A1r:

KLUGHT | VAN | HANS | KEYENVRESSER, | Zijnde een Hooghduytschen Quacksalver, | dewelcke een wonderlijcken Oly getrocken heeft uyt | den Aller-Keyen-Key van Amersfoort, om alle | Keyen te genesen. | Gerijmt door W.C. van Fockenb. | Medicijnen Doctoor. | [vignet] | T'AMSTERDAM, | [ ___ ] | By Jacob Venckel, Boeckverkooper, in d'oude Lely-straet, in de History-schryver. 1665. ||

Opbouwformule:

4o: A4, B2.
[$3 (-A1, -B2)]

Paginering:

6 bladen, ongepagineerd.

Posities van de katernsignaturen:

A2 den_ganschen A3 miende B nicht

Inhoud:

A1r
[titelpagina]
A1v
PERSONAGIEN.
A2r
Klught van de Quacksalver. [in drie uitkomsten]
+ ALs een mensch evenwel schrael in de kleeren is en mager in het gelt,
B2v
FINIS.

Aantal tekstregels:

50, (A2v).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB Port. ton. 84-5.
2-
Antwerpen: SB 257286.
3-
Haarlem: SB 73 G 2 :15. (verkleind afgebeeld)
4-
Utrecht: UB Bk M VI B 27.

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Parijs: BN 8o Yth 66622

Varianten:

De exemplaren zijn partieel gecollationeerd. Dit leverde geen varianten op.

Commentaar:

Onder andere door Worp wordt een editie van deze klucht van 1663 bij Jacob Vinckel gemeld. Deze editie duikt ook later op in de secundaire literatuur, telkens met een iets gewijzigde titel. Het gaat hier waarschijnlijk om een foutieve conjectuur van het jaartal, dat bij het Utrechtse exemplaar bijna weggesneden is.
Deze klucht wordt opgenomen in het eerste deel van de Thalia en heet dan "Klucht van de quacksalver". Daar wordt ook vermeldt: "Uytvermaeck ghespeelt op de bruyloft van een paer eerlijcke luy." Deze opmerking ontbreekt in de hier behandelde editie. Ik vermoed dat deze editie, net als BF02, oorspronkelijk ter gelegenheid van die bruiloft werd gedrukt. De Thalia heeft het karakter van een verzameleditie (zie de commentaar bij BF04) en zal dan ook de latere druk zijn. Van de Thalia (BF04) weten we, dat deze in december 1664 in de winkel lag. Dit zou betekenen dat deze editie ook in dat jaar gedrukt moet zijn. (Zie ook de commentaar bij BF02.)
Asselijn heeft dit stuk later bewerkt en onder de titel De kwakzalver uitgegeven.