[BF19]
W.G. van Focquenbroch: Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Alkmaar: Pieter de Wees, z.j.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

W.G.V. FOCQUENBROCHTS | MIN | In't | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | Van nieuws oversien, en verbetert, na de | Oprechte COPYE van den AUTHEUR, | Noyt voor desen soo Gedruckt. | [vignet] | t'ALCKMAER, | [ ___ ] | Gedruckt by Pieter de Wees, Boeck-Druc- | ker by de Vis-marckt, inde Gekroonde | Vinder vande Druck-konst. ||

Opbouwformule:

8o: A-E8.
[$ (-A1,-A4)]
A3 gesigneerd als A4.

Paginering:

40 bladen, gepagineerd= [8], 1, 2-71, [1].
8 gepagineerd als 7.

Posities van de katernsignaturen:

A2 ick hebbe [A3] verhael A5 steld
B quam B2 de min B3 heen in
B4 ^bend B5 Rampsalig' C waer
C2 spoor wild C3 van hem C4 sou vliegen
C5 dat ick D sich varder D2 uur dat ick
D3 mijn het D4 je sult my D5 weet) geen
E blijf veel E2 kom fraey E3 vreên,
E4 hock E5 laet sien

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar KBH 9 B 1

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
Aen de HEER P.H.
+ DE hedendaegse opsichtige uytsporigheden der liefde [...]
A3r
INHOUD.
+ EEn sekeren Edelman, met namen Ferdinand:
A4v
Aen den Leser of Aenschouwer.
+ HEt oogmerek van dit spel is niet om de redelijke [...]
A4v
Speelende Persoonen.
A5r
DE MIN In't LAZARUS-HUYS, BLYSPEL.
+ GHy Troep van Juffers, en van Heeren!
E8r
EYNDE.
E8v
[blanco]

Aantal tekstregels:

37 (B2r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam:UB 688 K 13:4
opbouw: @, A-E8
Het stuk wordt vooraf gegaan door de gravure van Schoonebeeck zie BF14.
2-
Amsterdam: UB Port.ton. 33-3
Het D-katern is verkeerd gevouwen.
3-
Antwerpen: SB C 144018
4-
Antwerpen: SB C 256408
provenance: Jean G. Smolderen, zie ook de opmerking over deze band bij BF24.
5-
Brussel: KB III 95395 A:4
opbouw: @, A8(-A8), B-E8.
6-
Den Haag: KB 9 B 1
7-
Leuven: UB 5 A 5170:4
opbouw: @, A-E8
Het stuk wordt vooraf gegaan door de gravure van Schoonebeeck zie BF14.
8-
Nijmegen: UB 433 C 193:4
opbouw: @, A8(-A1), B-E8
De titelpagina is vervangen door de gravure van Schoonebeeck zie BF14.
9-
Utrecht: UB Z.oct.1526:4

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Minneapolis: University of Minnesota [?]
2N-
Parijs: BN Yth. 69138

Commentaar:

Dit is een zeer belangrijke uitgave. Deze editie is de enige die niet in Amsterdam is uitgegeven, maar in Alkmaar: de woonplaats van Jacobus van Focquenbroch, Willems broer. Dat ook Johannes Ulaeus hier op bezoek kwam, blijkt wel uit de twee handschriften die ik daar van hem gevonden heb (zie het hoofdstuk over J. Ulaeus). De aanduiding "Van nieuws oversien, en verbetert, na de oprechte copye van den autheur" dient dan ook serieus genomen te worden. Dat er een band tussen De Wees en de "beheerders van Foks nalatenschap" bestond, blijkt b.v. uit het pamflet De doodelijke na-smaek van de France brandewijn (CU3), dat door Ulaeus werd geschreven en door De Wees werd uitgegeven.
Dit is de derde druk van dit toneelstuk. Volgens de Thesaurus van Gruis en De Wolf was De Wees werkzaam van 1670 tot 1688, hetgeen al een aanwijzing is voor de relatieve chronologie.
Jacobus van Focquenbroch is op 22 juni 1688 begraven, en het lijkt mij dat de uitgave in daarvoor tot stand moet zijn gekomen. De literaire activiteit van Ulaeus te Alkmaar ligt gezien zijn handschriften, het pamflet en de uitgave van de Afrikaanse Thalia (waarin wordt gesteld dat de vrienden van Focquenbroch zijn werk opnieuw zullen uitgeven[!]) rond 1674/1678. Het lijkt mij waarschijnlijk dat de hier behandelde editie in die tijd ontstaan is.
Een andere overweging biedt het gegeven dat De Wees, gezien zijn contacten, eerder over de "oprechte copye van den autheur" kon beschikken dan Gysbert de Groot, die dit deze kwaliteits-claim in 1687 ook op zijn titelpagina vermeldt. Hij heeft waarschijnlijk de editie van De Wees nagedrukt. Er bestond trouwens een vorm van samenwerking tussen De Groot en De Wees, gezien de twee delen van het liedboekje Medenblicker scharre-sootje. Op de titelpagina staat hier Michiel de Groot als boekverkoper, en in het colofon Pieter de Wees te Alkmaar als de drukker.
Een laatste aanwijzing is, dat deze editie in bijna alle gevallen is bijgebonden bij de edities van 1679 (BF20, BF21, BF22) en 1682 (BF24, BF25, BF26). Hiermee hebben we nog steeds geen jaartal kunnen toekennen aan deze uitgave, maar het op z'n minst aannemelijk gemaakt dat deze editie voor die van De Groot in 1687 (BF27) is uitgegeven. Het conglomeraat van aanwijzing doet mij vermoeden dat de uitgave rond 1678 tot stand is gekomen.