[BF10]
W.G. van Focquenbroch: Tweede deel van Thalia, of geurige zang-goddin.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1668/1669.


Titelpagina A Titelpagina B Titelpagina C
A B C

Titelpagina, A1r:

TWEEDE DEEL | VAN | THALIA, | OF GEURIGE | ZANG-GODDIN, | VAN | W.G.V.F. | Fumus Gloria Mundi. | [drukkersmerk] | t'AMSTERDAM, | Gedruckt by JOANNES van den BERGH, | Boeckverkooper aen den Dam, be- | zijden 't Stadthuys, 1669. ||

Titelpagina, *1r:

TWEEDE DEEL | VAN | THALIA, | OF | GEURIGE | ZANG-GODDIN, | VAN | W.G.V.F. | Fumus Gloria Mundi. | [drukkersmerk] | t'AMSTERDAM, | Gedruckt by JOANNES van den BERGH. | Boeck-verkooper aen den Dam, be- | zyden 't Stadthuys, 1668, ||

Titelpagina, *1r:

TWEEDE DEEL | VAN | THALIA, | OF | GEURIGE | ZANG-GODDIN, | VAN | W.G.V.F. | Fumus Gloria Mundi. | [drukkersmerk] | t'AMSTERDAM, | Gedruckt by JOANNES van den BERGH, | Boeck-verkooper aen den Dam, be- | zyden 't Stadthuys, 1669. ||

Opbouwformule:

12o: (*2), A12(+_A1), B-N12, O4.
[$6 (-*1, +A7, -M6, -O2, -O3, -O4)]

Paginering:

160 bladen, gepagineerd= 2, 3-208, 209-210, 211-317, [3].
161 bladen, gepagineerd= [4], 3-208, 209-210, 211-317, [3].
193 gepagineerd als 293

Posities van de katernsigaturen:

*2 zak van^ A2 en sijn Vuur A3 aerdsch
A4 heb verrijckt A4 verrijckt A5 en vroomen
A5 Jupijn A6 en als Gieren A7 gestopte ooren
A7 gestopte ooren B weereld B2 maeckt aen
B3 te spooren B4 onkenbaer B5 ,blaeuw
B6 ingenoomen zijn C goe nacht C2 dolligheyt
C3 verhangen^ C4 aen den dis C5 soo ontfielen
C6 gedaelt D jonge D2 saecken
D3 sijn oogen D4 op't papier D5 uniquement
D6 vliegh sit E in zeegen E2 het endt
E3 Kooningh van E4 is geblaesen E5 &c. ut supra
E6 pijp, die F wyven F puyck
F2 souw te F3 schoolen F4 Voor sijn
F5 als't aer F6 mijn sterven G hy raeckte
G2 raeckt G3 vast gestelt G4 steets sal
G5 van Cromwels G6 dan andre H uur vergeeten
H2 Messieurs te H3 sijn Afgoddin H4 trouble, & le
H5 gekaut soet- H6 wegh sal I heet
I2 't hart I3 door de min I4 desen
I5 Capers K bewaeren K2 doen trouwen
K3 van hommels K4 verobligeeren K5 braeve
K6 wielen L de solder L2 genaede
L3 getoogen L4 ^der L5 maeckt m'op
L6 meer hebt M aengetrocken M2 Lijf-trawanten
M3 haer mouwen M4 dechargeeren M5 versinnen
N dappperheeden N2 -waerd N3 ,of Russen
N4 verhaelen N5 Trooysche N6 schermutseeren
O afgrondts isser

Inhoud:

*1r
[titelpagina]
*1v
[blanco]
*2r
KLINK-DICHTEN, Op de Geurige Zang-Godin van den Heere Dr. W.G. van FOCQUENBROCH, Fiskael op de kust van Guinee.
*2r
Aen de LIEF-HEBBERS.
+ LIef-hebbers van een klucht, en droge snoeperyen
*2r
Aen de JOFFERTJES. [ondertekend met "A. MOONEN."]
+ STêejoffers, happigh goet op loopjes en genuchjes,
*2v
TYMON Van LUCIANUS, Toneelscher-wijs uytgebeelt door de saemen-spraeck deser navolgende Persoonen. [...]
A1r
[titelpagina]
A1v
TYMON Van LUCIANUS, Tooneelscher-wijs uytghebeelt door de saemen-spraeck deser navolgende Persoonen. [...]
A2r
TYMON Van LUCIANUS [horizontale lijn] [in 16 uitkomsten]
+ O Jupiter! Patroon der Gooden!
C12r
Vervolgh van THALIA Of GEURIGE ZANG-GODDIN, [horizontale lijn]
C12r
Bruylofts-Praetjen. verleent Aen mijn Heer J.V.R. en Mejuffr. E. de M. Saemen ghehuwt op drie Kooninghen dagh, Anno 1665.
+ IA wel, 'k sie jy bendt dan seeper
D2v
Op GRIET.
+ GRiet seyt, sy leent haer buyck alleen maer aen haer vrinden
D2v
Op KEES.
+ KEes Hoddebeck voert steets, waer dat hy is, het woordt.
D3r
d'Onreyne Geest.
+ VAn Lijsjes Voeder-vat sprongh lest het bomgat open;
D3r
Aen een Vraeger.
+ GHy vraeght uyt wat voor reen, dat ick de Stadt uyt vlie?
D3r
Graf-schrift van een Hoornbeest.
+ INdien't ghehoorent volck (de Heer die zy haer vriendt)
D3r
Op een blinde Cupido. Aen Climene.
+ WAerom staet hier de min dus blindelingh gedreven?
D3v
Aen een stinck-muyl.
+ GHy tiert, en raest, om dat uw Hondt
D3v
Graf-Schrift.
+ HIer leyt een fijn-man, die wel eer
D3v
Yets geurighs Op de promotie van mijn Heer mijn Heer I.V.B. Gheworden MED. DOCT. 3.May 1665. binnen Uytrecht.
+ APoll, na hy wat had ontbeeten,
D5r
SARABANDE.
+ SI vous m'aymez autant que je vous ayme,
D5v
Op de Vinger-hoedt van Phillis.
+ VIngerhoetje! die de vinger
D6r
Op Amsterdam.
+ 't GElt-suchtigh Amsterdam met al haer soete keyers,
D7v
Gesangh.
+ INdien ghy u seght te branden
D8r
Teegen-sangh.
+ SOo ghy ooyt, ô vrind! wild minnen,
D9r
TOE-SANG.
+ WAt kan d'ydle schoonheyt baeten
D9v
Gedachten. Op het afzijn van Climene.
+ IN't endt, mijn Son die is verdweenen:
D11r
A ELVIERE Qui me nomma confondu au lieu de confus.
+ IL est vray, que j'estois confus
D11v
Psalm XVI. Satiabor cum apparuerit Gloria tua.
+ IN't Rijck en schoon Egypten landt,
E3v
Aen Climene
+ CLimeen! uw afzijn doet my sterven:
E4r
Graf-schrift Van den manhaften Capiteyn PRUYST, Over het veroveren van 4 damp-rijcke Scheepen.
+ DEn Staert-man kermt en klaeght van ramp
E4v
Op een Afzijn.
Voys: La Duchesse Royale.
+ INdien, ô Goddelijcke maeght!
E5v
SARABANDE. Aen Phillis.
+ INdien ghy my gelijck ick u, beminde,
E6r
SONNET. In form van Courant, of Post-tijdingh.
+ GRaef Maurits is in't veld, en wil den Bisschop stuyten.
E6v
BRIEF. Aen mijn Heer en Vrindt, N.N. [rijmbrief]
+ HEer N.N. Op mijn bêe Vraegh ick dy,
E7v
SONNET.
+ TE dencken dat in't endt mijn staet eens sal verkeeren,
E8r
Bewijs van Maeghdom aen Juffer, N.N.
+ INdien de aengename roosen,
E9r
TAERT-VERMAENINGH. Aen Juffr. Aeriaentjen N.
+ 'k SOuw, ô juffrouw Ariaentje!
E10r
A UNE DAME Sortant de son lict.
+ COme la rougissante Flore,
E10r
BRIEF Aen mijn HEER N.N. [rijmbrief]
+ IOnck-heer N:!
F1r
VERJAER-VEERS Aen Mejuffrouw N:N. Juffrouw J:W:
+ GHy, die myn Dochter van papier,
F3r
BRIEF AEN MYN HEER VAN BRANDWYCK &c. Oover zyn AVONDSCHOOLEN De Remedio Amoris. [rijmbrief]
+ HEer van Brandwyk! Hof, en landryck
F4v
Aen de twee handighste Stijfstertjes des weerelts.
+ SA, waer sijn je Stijfsel-potten?
F5v
REECKENINGH van ghedaene visitatien aen Mejuffer, N.N. in haer sieckte.
+ MYn min, die't Doctorschap (door langh by my te woonen)
F6r
Aen Climene.
Voix: Chere Friponne &c.
+ SAl ick u dan hooploos beminnen?
F6v
La Tricarville.
+ DIe uw schoonheyt niet bemindt,
F7r
Aen CLIMENE.
Voix: La Baptiste.
+ ACh hoe langh sal mijn Climene
F7v
Nieuw-Jaers-Gift. Aen Climene.
+ CLimene! ach, mijn waerde Son!
F8r
GRAFSCHRIFT. Van Mr. F.
+ VAn Mr. F. leyt't lichaem in dees kas;
F8r
ANDER
+ ICk ben de plaets die't rif van Mr. F. begrijp.
F8v
ANDER
+ HIer leydt in't onder-aerdsche hock,
F8v
Aen CLIMENE.
Voix: l'Isabelle.
+ IN't endt schoone Climene!
F9r
GEDACHTEN Aen't Noodlodt.
+ O Noodtloot! wat's uw wil in't endt?
F11r
Aen CLIMENE Op haer vertreck.
+ IN't endt mijn schoone! ghy vertreckt;
F11v
VOOR CLIMENE.
Voix: Courante la Reyne nouvelle.
+ O Treurige eensaemheyt!
F12r
Aen Climene.
Voix: la Contesse.
+ GHy seght, Climeen! dat ghy my mindt:
F12v
AEN MEJUFFER, N.N. Op haer Musieck-kunst.
+ UW aengename keel, gehuwt aen't snaergeluyt,
G1r
SONNET.
+ TOen Mydas eyndelijck sijn wensch verkregen had,
G1v
YETS OUDS OP EEN NIEUWE BRUYLOFT VAN MONSr. G: V: E: En Mejuffr. M: M:
+ SChoon dat Mars, als uytgelaeten,
G4r
Aen CLORIMENE.
+ WIlt ghy niet dat ick om uw sucht,
G4v
AEN DE SELFDE.
+ HElaes! hoe is dien dagh van gisteren my bekomen!
G5r
ZEEGEN-ZANG Der neegen Musen Over Den ghedempten hooghmoedt der Engelschen. Dite summoveant, ô Nostri Infamia secli. Orbe suo; Tellusque tibi Pontusque negetur. Ovid.
+ TOen Engelandt wel eer in Cromwels tyen,
G9v
SARABANDE Pour Phillis.
+ SI je voudrois vous chasser de mon ame,
G9v
Aen CLORIMENE.
+ TOen ick u lestmael by de lelyen, en roosen,
G10r
Aen CLORIMENE.
+ SOo ghy een hart had, als het mijne,
G11r
Aen CLORIMENE.
Toon: Courage.
+ TOen ick eerstmael heel gewond,
G11r
VOOR DE SELFDE.
+ ICk minde Clorimeen een weynigh, in't begin;
G11v
Aen CLORIMENE. SONNET.
+ TOen u mijn suchten steets mijn liefde quamen melden,
G12r
Aen CLORIMENE.
+ VAert wel, lichtvaerde Clorimeen!
H1v
Aen de lichtvaerdige. CLORIMENE. Verdubbelt Rondeel
+ DAt hy uw minnaer was, ô dartle Clorimene!
H2v
BRIEF Aen JUFFER, N.N. [rijmbrief]
+ GEdoogh, ô schoone! dat mijn pen
H3v
RONDEAU REDOUBL`E `a Silvie
+ DEpuis ce jour fatal, que je vous vis, Silvie!
H4r
RESPONSE DE SYLVIE Sur le rondeau precedent.
+ NOn, non, n'appelez pas fatal, ce jour heureux.
H4v
AEN JUFFROUW N: N:
+ HOe sal ick best u lof verhaelen?
H7r
Brief aen Juffer, N.N. [rijmbrief]
+ SInts ick mijn afscheyd laetst heb van uw oog genoomen,
H8v
VOORVAL.
+ DE goeje Amyntas sat laetst by sijn Clorimene,
H9r
SONNET.
+ HOe souw ick ooyt uw gunst, ô schoone Clorimeen!
H9v
Op de swarte tanden VAN JUFFER, N.N.
+ UW mond een schoorsteen van een rey beroockte tanden,
H10r
BRIEF Aen CLIMENE. [rijmbrief]
+ NA ick lest By de Vest Van uw stadt Scheepwaerdtrat
H11r
Voor CLORIMENE.
+ TErwyl de dartle Clorimene
H12r
Aen den Poëet N.N.
+ BEdroefde bastaert van Apol!
I1r
Lydia aen Philidas.
+ DE schoone Lydia die suchte, weende, en brande,
I4r
ANTWERPS GEDICHT. DEN MUNSTERSCHEN TROMMEL-SLAGH OP DEN HOLLANDSCHEN TOON.
+ DEn Hollandsche Viskop
I6v
EEN HOLLANDSCHE VUYST-SLAGH; Op een Brabandsche Koon. OF ANDERS:
Resonnantie van den Munsterschen TROMMELSLAGH. Op den Hollandsche Toon.
+ EEn Antwerpse Mis-pop,
I9r
[titelpagina] DE AENEAS VAN VIRGILIUS In sijn Sondaeghs-pack gestoocken. Door W.G.V. Focquenb: Fumus Gloria Mundi. Anno, 1668. in Amsterdam.
I9v
[blanco]
I10r
DE AENEAS VAN VIRGILIUS In sijn Sondaeghspack. EERSTE BOECK.
+ ICk, die met harp, noch luyth, noch orgel,
N11v
Eynde van't Eerste Boeck.
N12r
Treurigh Afscheydt-Sangh. Op het Vertreck van mijn Waerste Vrindt. W.G. van FOQB. Na GVINEA.
+ WAt Musa helpt my tans eens kryten?
O3r
EYNDE.
O3v
[blanco]
O4r
[blanco]
O4v
[blanco]

Aantal tekstregels:

33 (E1r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam:UB 2396 G 9:2
opbouw: *2, A12(-A1), B-N12, O3.
provenance: C.W. van Dedem.
2-
Amsterdam:UB 2435 E 6:2
opbouw: *2, A12(-A1), B-N12, O4.
3-
Gent:
UB BL 5826:2
opbouw: *2, A12(-A1), B-N12, O4.
4-
Den Haag:
KB 3 C 26:2
opbouw: *2, A12(-A1), B-N12, O4.
De bladen M5-M8 zijn verwisseld met N5-N8.
5-
Den Haag:
KB 174 E 5:2
opbouw: A-N12,O4.
6-
Leiden:
UB 730 F 26:2
opbouw: *2, A12(-A1), B-N12, O4.

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Groningen: UB EE e 165

Varianten:

a = buitenvorm *katern: *1r (jaartal)
  I 1668 ex. 2
  II 1669 ex. 1 3 4 6
b = binnenvorm A-katern: A4r (signatuurpositie)
  I verrijckt ex. 5
  II heb_verrijckt ex. 1, 2, 3, 4, 6
c = buitenvorm A-katern: A5r en A7r (signatuurposities)
  I A5 Jupijn, A7 gestopte_ooren ex. 5
  II A5 en_vroomen A7 gestopte_ooren ex. 1, 2, 3, 4, 6
d = buitenvorm F-katern: F1r (signatuurpositie)
  I wyven ex. 2, 3, 4, 5
  II puyck ex. 1, 6
e = buitenvorm I-katern:
  I 193 gepagineerd als 293 ex. 2, 3, 4, 5
  II 193 correct gepagineerd ex. 1,6

Commentaar:

De Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant van 7 augustus 1668 bevat de volgende advertentie:

"Tot Amsterdam, by Iohannes van den Bergh, Boeckverkooper bezijden het Stadthuys, is gedruckt en werdt uytgegeven, Het tweede Deel van Thalia, of geurige Zang Goddin; bestaende in de aerdighste vermaeckelijckste Geuren, als Tymon van Lucianus, Toneelscherwijs uytgebeelt. Item, de AEneas van Virgilius. Item, Bruylofts en Verjaer-Dichten, Sonnet, Rondeelen, Maddrigualen, Kluchten ende andere Vermaecklijckheden meer, als Burlescus, soo Frans als Duyts: Noyt voor desen soo ghedruckt. In 12. Sijn mede te bekomen tot Rotterdam by Arnout Leers, tot Leyden by Iacobus Burghoorn." (Zie ook de advertentie van 25 augustus 1668 bij de commentaar bij het eerste deel.)

De twee verbeterbladen die met een astrix gesigneerd zijn, zijn toegevoegd om ruimte te maken voor de twee lofdichten van Moonen, die kennelijk pas later bij de drukkerij bezorgd werden. Aan exemplaar 5 is te zien dat de oorspronkelijke titelpagina het jaartal 1669 droeg; de verbeterbladen komen zowel met 1668 als 1669 voor, beide versies zijn van een op het jaartal na identiek zetsel. Dit zetsel is ook voor de titelpagina van het eerste deel gebruikt, zie BF09.
In deze editie is het pamflet Een Hollandsche vuyst-slagh (BF05) opgenomen en ook het aandeel van Focquenbroch in het Verdubbelt zegen- sangh (BF07).