[BF15]
W.G. van Focquenbroch: Alle de wercken. Deel 1.
Amsterdam: Baltus Boekholt, 1675/1676.


GRAVURE Titelpagina I Titelpagina II

 

Titelpagina I, A2r:

[in zwart en rood]
ALLE | DE | WERCKEN, | VAN | W.G.V.FOCKENBURGH. | Vertoonende | Thalia of Geurige-Zangodin. | Typhon of Reuse-Stryd. | De Geestige Klucht van de Weyery. | De Koddige Klucht van de Quack-Salver. | Tymon van Lucianus aerdig Tooneel-Spel. | Thalias tweede Sangh. | d'AEneas van Virgilius. | De Harders Sangen van Virgilius. | Min in't Lazarus Huys. | By den andere versamelt, en van merkelijke Druk-fouten gesuyvert | Door B.B. | Noyt aldus Gedruckt. | [vignet] | t'AMSTERDAM, | [ ____ ] | ByBALTUS BOECKHOLT,op de | Haerlemmer-straet, ANNO 1675. | |

Titelpagina II, A2r:

[in zwart en rood]
ALLE | DE | WERCKEN, | VAN | W.G.V.FOCKENBURGH. | Vertoonende | Thalia of Geurige-Zangodin. | Typhon of Reuse-Stryd. | De Geestige Klucht van de Weyery. | De Koddige Klucht van de Quack-Salver. | Tymon van Lucianus aerdig Tooneel-Spel. | Thalias tweede Sangh. | d'AEneas van Virgilius. | De Harders Sangen van Virgilius. | Min in't Lazarus Huys. | By den andere versamelt, en van merkelijke Druk-fouten gesuyvert | Door B.B. | Noyt aldus Gedruckt. | [vignet] | t'AMSTERDAM, | [ ____ ] | ByBALTUS BOECKHOLT,op de | Haerlemmer-straet, ANNO 1676. | |

Titelprent, A1r:

Alle de Wercken | Van | W.G.V, FOCKENBURGH | |

Opbouwformule:

8o: A-O8.
[$5 (-A1, -A2, -A4, -B4, -G4, -M3)]

Paginering:

224 bladen, gepagineerd=1-14, 15-176, 175-222.
15 gepagineerd als 13
138 gepagineerd als 38

Posities van de katernsignaturen:

A3 SotsKap heeft B Klosbaen B2 gevreest:
B3 vloogvande B5 gevaer C moest
C2 vreughdigh C3 dagh. C4 deerlijck
C5 dreygementen, D Bacchus D2 ver te
D3 menschen D4 ^denaessem, D5 roepen
E rechten E2 dievande E3 quaet te^
E4 Diaen: E5 leggen schrijven F myn
F2 door F3 ontvetert, F4 met Je
F5 Sale, G aenu G2 hart steets
G3 kleyne G5 uw geluck, H uytgericht,
H2 verwachten, H3 ongenucht. H4 metnieuwe
H5 vreught te wachten I vreede; I2 wouw
I4 patientie, I5 allentijdt, K mijn
K2 besit van K3 verdriet. K5 mes peines,
L voyant depitee L voyantdepitee L2 yeux;^
L3 inconstance L5 ceste absence M heersschen
M2 krucken M4 voornamelijck M5 geacht
N bequaem N3 heb; Maer N4 alsoo balt
N5 mijnoogen O aenspreecken O2 solchen Medicament
O3 van jeleven O4 helft van O5 'ningh te bringen

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 6.

A1r
[titelprent]
A1v
[blanco]
A2r
[titelpagina]
A2v
[blanco]
A3r
Den Drucker tot den LEESER. [ondertekend met B.B.]
+ IN dese Eeuwe herwarts, [...]
A3v
Aen de seer Vermaeckelijcke, Doch niet minder Eerbare Juffr. SARA, Kleyn MEERKATJE van Me-Iuffr. C.S.
+ IUffrouw SARA! Och! hoe danck ik den Hemel!
A5v
Pour les Lecteurs DE TYPHON, c'Est a dire, Pour ceux qui ont veu celuy. DE Monsr. SCARRON.
+ l'EStime particuliere, que j'ay fait toute ma vie [...]
A6r
A Monsieur G.G. de FOCKENBORGH, Sur son TYPHON FLAMAND.
En vers Berlesques.
+ SCarron chantoit jadis Typhon,
A6v
Den AUTHEUR tot sich selven.
+ WAer wil dit henen Meester Fock?
A8r
TYPHON Of DE REUSEN-STRYT.
+ ICk singh met Harp, noch Luyt, noch Orgel,
[waarin:]
B4v
Gesangh van MERCURIUS.
TOON: La Princesse.
+ HOe Apol! is noch uw sin bedooft?
E5v
BRUYLOFS-DROOM; Verhaelt aen de Jonge Luy, Op de HUWLYX-FEEST Van Monsr. FONTEYN, En Juffr. N.N.
+ JOnge luy! wel hey, hoe gaet het?
E7r
Proclamatie vol Entrelardatie. Gedaen op de BRUYLOFS-FEEST Van Mijn Heer N.L. en Mejuff. G.S.
+ ALs ick let op de Bruydt haer statie,
E8r
Nieuw Bruylofs-Liedt, Van een Meyer die gingh mayen in het Riedt En wat hem in het mayen al is geschiet.
Op de wijse: O Nichje waer jy der mijn Nichje niet, &c.
+ HEt souw'er een Meyer uyt mayen gaen,
F1r
BONTDIGH LIEDTJEN, Op het Bontdigh Verbondt tusschen Monsr. N,N. Bondtwercker, En Juffr. N.N. Te samen door den Echt Bontdigh verbonden Anno 1661.
Op de wijse Meysje hoe staender jouw Ooghjes en drijven.
+ BRuygom! hoe ga Je Jouw Winckel stoffeeren?
F1v
Aen mijn HEER En Mejuffr. N.N. Op haer NA-BRUYLOFT.
+ GHy Nieugetrouwde Jonge luy!
F2v
BRUYLOFTS-DICHT, Of: Al wat je belieft. Op de Huuwlijcks-Feest van Monsr. N.N. en Mejuffr. N.N.
+ JA wel Vrundtschap N.N.
F4v
Hymens Bruylofts-toorts, Ontsteken op het Huwelijck van Monsr. A. VALCKENIER, En Me-Juffr. J. van SCHOONEVELT.
+ GOdt Hymen, die sijn Toorts trots felle winter-vlagen,
F5r
Nouvelles de ce Matin Contees aut second jour des NOPCES. Sur la voix: Pour un seul coup, &c.
+ DE ce matin, l'Amante de Cephale
F6r
Aux NOPCES De Monsr. & de Mademoiselle N.N.
+ ORsus, reveille toy ma muse!
F7r
MISSIVE a MONSIEUR l'ESPOUX Et MADEMOISELLE l'ESPOUSE
+ MOnsieur N.N. & vous sa Chere!
F7v
KERMIS-GIFT, Aen de jongh-getrouwde Luyden Monsr. en Juffrouw, N.N.
+ WYl je nu sult huys gaen houwen,
F8v
NIEUWE-JAERS-GIFT, Aen Mejuffr. N.N.
+ 't JAer drie-en sestigh is voorby,
G1r
Op het Verjaaren Van mijn Heer en Vriendt den D.B.
+ TOen'k hoorde dat je soud Verjaeren,
G2r
Aen Mejuffr. N.N.
+ O Schoone! siet ghy niet dat ick geheel op't lest loop?
G2v
Sonnet aen PHILLIS.
+ GHy hebt het, Phillis! dan soo't schijnt, op my geladen?
G2v
SONNET.
+ OP d'Oever van een Beeck, die op sijn suchten, swol,
G3r
SONNET.
+ LAes! sal mijn onluk dan sijn wreetheyt nimmer staecken?
G3r
SONNET.
+ OP een seer hoogen bergh, omheynt met duysent rotsen,
G3v
SONNET.
+ DE donder, en de windt, en felle hagel buyen,
G3v
SONNET.
+ GHy Pyramiden, en ghy oude Wonderheen!
G4r
Aen PHILIS.
+ NOoyt stal een dief soo wel als ghy,
G4v
MADRIGAL.
+ TIrsis verruckt door't soet vermaeck,
G4v
Aen Juffr. N.N. Op haer swarte Hemts-mouwen.
+ GHy die ten minsten in uw mouwen
G5r
Op de Boesem van CLORENIE.
+ WAt aengenaem Albast, wat Marmer, of Yvoor,
G5r
Op een QUETSUUR Van het Mesje van Juffr. N.N.
+ 'k BEken ghy hebt gelyck, o kleyn, doch straf geweer!
G5v
Aen SILVIA.
+ INdien't een misdaedt is het Godlijck aen te bidden,
G6r
MADRIGAL. Aen AMARANTE.
+ ONs beyder harten, Amarant!
G6r
GEDACHTEN.
+ HOe wonderlijck verkeert des wereldts vreught?
G6v
Op een Afscheydt.
+ BEdroefde oogen, die wel eer uw vreught kost halen,
G6v
Op een Suchje van CLORIMENE,
+ LAetst loosde Clorimeen een Suchjen in de Locht;
G6v
Op de Waejer van PHILLIS.
+ WAerom tracht gy noch meer die gene te verkoelen?
G6v
PASIPHEAS BEE.
+ WYl Pasiphe langs bergen, en langs dalen,
G7r
Op het speelen van een Bataille, Aen Juffrouw N.N.
+ WAt hart is soo verhart dat niet en souw verslingren,
G7r
Aen AMERONTE.
+ MEn ontraet my u te eeren,
G7v
Aen de wagunstige CLORENIE.
+WAngunstigh van mijn luck, ontraet gy my de liefde
G8r
Aen Juffr. N.
+ TWeemael gaf ick aen u mijn liefde en mijn hart;
G8r
Aen Juffr. N.A.
+ KOst liefde sonder hoop bestaen,
G8v
Aen PHILLIS.
+ GHy vraeght my, waerom dat ick staegh,
G8v
Aen de Oogen van Cloris.
+ O Ghy hovaerdige vyanden van mijn rust?
H1r
Op een afscheyt aen CLORENIE.
+ WAt doolingh, laes, beheert uw sin?
H1r
Op de Schildery van Juffr. C.S.
+ DIt is de Schoonheyt self, doch maer in Schildery:
H1r
Aen mijn Nichte.
+ SChoon ick, o Charmante Nichte!
H1v
Aen Juffrouw N.N.
+ SChoon het besit van gelt en goet,
H2r
Aen mijn Vriendt N.N.
+ WAt wenst ghy steets om gelt en goet?
H2v
Op de Oogen van PHILLIS.
+ ALs ghy my treurigh siet, o Goddelijcke oogen!
H3r
Aen Me-Iuffrouw.
+ HOe langh sal u mijn slaverny
H3v
Aen BELISA, Op haer wederkomst van Uytrecht.
+ IN't endt, mijn schoone Morgen-son!
H4r
GEDACHTEN. Op mijn Kamer.
+ HIer in dit kleyn, doch stil vertreck,
H5v
GEDACHTEN.
+ HOe onstantvastigh is't heel al,
H6r
Beschrijvinge van een Maeght.
+ SY vlucht, en vluchtende, wil sy, men haer sal volgen;
H6r
Jobs ellende.
+ DE duyvel sloegh met felle slagen,
H6r
Op Jan.
+ IS liefde dronckenschap, soo ben ick altijdt sat;
H6r
LEVER-RYM Op de selfde.
+ DIt Levertje lyckt van geen Haring, maer van een Gier;
H6v
Ontmoetingh aen Juffrouw N.
+ HElaes! wat had ick weynigh moets?
H6v
PROGNOSTICATIE Aen Juffrouw N.N.
+ VOlmaeckte en schoooe N.N.
H8v
Planeet van Mejuffrouw N. Aen haer selve.
+ NA't snuflen in mijn Almanack,
I2v
Op het Spinnen van Me-Jaffr. N.N.
+ SA, waer ben je nu jy Musen!
I4r
BRIEF Aen Me-Juffrouw N.N.
+ SInt ick lest van S.W
I6r
Op de BRUYLOFTS-FEEST, van Monsr. N.N. En Me-Juffr. N.N.
+ IN't endt, het schijnt dan, dat de Parckes
I7v
De TEMPEL der LIEFDE, Gevonden door een KOPER PENNINCKJEN Gevallen in den Boesem van CLIMENE, Aen haer selve.
+ SChoone Climene! Soo als ick van dese morgen besich was,
K3r
De drie Ayren van de MUSQUETTAIRES Aen CLORIS.
K3r
Eerste Ayr.
+ HElaes! ick sucht en ween om niet,
K3v
Tweede Ayr.
+ VOlmaeckte Cloris! wijl u is bekent;
K3v
Derde Ayr.
+ KOst u mijn getrouwigheydt,
K4r
Simple Courant Aen CLORIS.
+ HEel t'onrecht, beelt ghy u mijn Min,
K4v
RONDEAU a Madame.
+ SI vous vouliez, que j'ouvre franchement
K5r
Sur une Volage.
Voix: Wallis.
+ AH dieux! que la flame est Cruelle!
K5r
RECHEUTE; a PHILLIS.
Voix: La Petite Altesse.
+ PHillis! j'avois desia quitte mes chaines,
K6r
Chanson a Boire.
Voix: La Gredeline.
+ CEux, que l'Amour transporte,
K6r
Courage de Fille.
VOIX: Pour un seul Coup.
+ VAan dese nacht,
K6v
Voix: Gavotte d'Anjou.
+ AMour, oyant tant renommer
K6v
a MADAME.
+ MAdame! si j'avois ceste presomption,
K7r
RONDEAU a CLIMENE.
+ EN vous aymant j'ay passe trois semaines;
K7r
SERENADE Pour la mesme
Voix: Conrante Nouvelle.
+ LAs! pourquoy me faut il languir?
K7v
RONDEAU Pour la mesme.
+ MA foy c'est trop fouffert sans esperance!
K8r
Sur le Changement.
Voix: Phillis vastre indifference, &c.
+ VIve la Nouvelle Mode,
K8v
QUADRAIN.
+ IAdis, j'avois change d'Amour, pour une Anglose,
K8v
a PHILLIS.
Voix: Courante Simple.
+ PHillis! non obstant ma douleur,
L1r
A la Mesme.
Voix: La Princesse.
+ PHillis! quand j'emois voz yeux:
L1r
RONDEAU, a la Mesme.
+ JE l'ay bien dit cent sois, que mon Amour
L1v
Sur un Coeur de Diamant, Place sur la poitrine de CLORIS.
Voix: le Grand Boure.
+ CLoris! qui brillez a la Cour,
L2v
Sur une Absence.
Voix: Courante d'Amirillis.
+ TRistes soupirs! je vous ouvre la porte,
L2r
Sur un de part a LUCINE.
Voix: La Lande.
+ BElle Lucine! Souffrirez vous ce depart?
L2v
Adieu a LUCINE.
Voix: Phillis soyez Cruelle, &c.
+ ENfin adieu Lucine!
L3v
Sur le mesme Subject:
Voix: La Contesse.
+ ORsus, mon Coeur! il faut changer:
L4r
Sur une Absence de huict jours.
Voix: Courante d'Ameronte.
+ NE pleurez pas, mes yeux!
L4v
a CLIMENE.
Voix: La Bergere.
+ A Quoy estre fidelle,
L5r
SARABANDE
+ DE faire l'Afflige envers les Belles,
L5r
Sur une Absence.
Voix: La Suedoise.
+ MAlgre la rigeur de l'absence,
L5v
Sur l'Inconstance de PHILLIS.
Voix: La Gaillarde.
L'Amour, je croy, seroit bien doux,
L6r
Sur une Absence.
Voix: Courante la Reyne Nouvelle.
+ DEpuis ce triste jour,
L6v
Voix: Courante Madame Nouvelle.
+ SOupirs trop indiscrets!
L7r
SERENADE.
Voix: Courante Monsieur nouvelle.
+ ALlez, tendrez soupirs!
L7r
Sur le jour de la Naissance De MADEMOISELLE N.N.
+ O Jour si fortune, & digne de Memoire!
L7v
A la Belle CORNELIE.
+ VOus qui liez les Coeurs, o Belle Cornelie!
L7v
Aen CLORENIE, Op haer Vertreck.
Toon: Kersnacht.
+ MYn Schoone! wilt ghy dus vluchten?
L8r
GESANGH.
+ ICk min wel als ick wordt bemindt;
L8r
Toon: Simple Courante.
+ INdien ick dacht o schoone Son!
L8r
Toon: La Fronde.
+ DIogenes den wyse
L8v
Op een Afweesen.
Toon: Courante la Bare.
+ ERanemite, schoone Son!
M1r
Aen CLIMENE.
Toon: Petite Altesse.
+ GEen schijn van vreugt, hoe groot en uytgelaten
M1v
CAPRICE. a PHILLIS
+ PHillis! je le dis tout de bon;
M2r
SINGH-SANGH.
Toon: Phillis soyez Cruelle.
+ ICk heb het, by mijn soolen.
M2v
Aen PHILLIS.
Toon: la Gaillarde.
+ PHillis! wie kan uw schoonheyt sien,
M3r
Aen CLIMENE.
Voix: La Sirene.
+ O Schoone Son! Soo mijn trou u blycken kon;
M3r
Aen CLORIS.
Toon: Simple Courant.
+ SChoone oogen! die met schoot, op schoot
M3v
Eynde der Gesangen
M4r
KLUCHT VAN DE WEYERY. Verthoondt op de Bruyloft van A. VALCKENIER EN J.V. SCHOONEVELT.
M4r
PERSONAGIEN.
M4r
[de tekst van de klucht]
+ DE Weyman, wanneer hy sijn vermaeck wil soecken in eenige Vogel-jacht,
N2v
KLUCHT VAN DE QUACKSALVER. Uyt vermaeck gespeelt op de Bruyloft van een paer eerlijcke Luy.
N2v
PERSONAGIEN.
N2v
[tekst van de klucht]
+ ALs een mensch evenwel schrael in de kleeren is en mager in het gelt,
O5r
ANTWERPS GEDICHT, DEN NUNSTERSCHEN TROMMEL-SLAGH Op den Hollandschen Toon.
+ DEn Hollandtschen Viskop
O7r
EEN HOLLANDSCHE VUYST-SLAGH; Op een Brabandsche Koon.
+ EEn Antwerpse Mis-pop,

Aantal tekstregels:

39 (C3r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam:UB 1049 E 9:1
2-
Amsterdam:UB 1049 E 10:1
opbouw: A-O8(-O2)
3-
Den Haag:KB 3176 G 16:1
opbouw: A8(-A1), B-O8.
4-
Deventer:AB Mo 577:1
provenance: J. Monsma
Monsma heeft op A1v de volgende aantekening gemaakt: "Deze uitgaaf komt weinig voor. De Vlaamsche schrijver Lode Baekelmans heeft in 1911 'Een keus uit zijn werk met een inleiding uitgegeven'. M.i. had Baekelmans gerust 'Focq' kunnen laten rusten."
5-
Gent:UB BL 7725:1
provenance: Snellaert
6-
Leiden:UB 1413 F 12:1

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Parijs: BN Yi. 1720

Varianten:

=a buitenvorm A-katern
  I jaartal 1675 op titelpagina ex. 1, 3, 4, 5
  II jaartal 1676 op titelpagina ex. 2, 6
=b binnenvorm A-katern
  I 15 gepagineerd als 13 ex. 2
  II 15 correct gepagineerd ex. 1, 3, 4, 5, 6
=c buitenvorm L-katern
  I signatuurpositie op L1r voyant depitee ex. 1, 2, 3, 5, 6
  II signatuurpositie op L1r voyantdepitee ex. 4
=d binnenvorm I-katern
  I 138 gepagineerd als 38 ex. 2
  II 138 correct gepagineerd ex. 1, 3, 4, 5, 6

Commentaar:

Deze editie is een nadruk van de Lintman editie van 1671 (BF11) en derhalve de vierde druk van de Thalia. Het moet de Lintman-uitgave geweest zijn die als kopij heeft gediend, omdat de inhoud en volgorde van de teksten daarmee overeenkomt. De tekst 'Den drukker tot den leser' komt hier voor het eerst voor. De drukker/boekverkoper Baltus Boekholt prijst hierin het werk aan door te stellen dat deze gedichten de duffe geesten zullen 'vervrolijken', zoals die van Bredero en Starter vroeger hadden gedaan.
Deze editie staat vol drukfouten en er zijn zelfs hele regels tekst weggevallen, b.v. de elfde regel in de derde zang van 'Typhon'. In de 'Waerschouwingh aen de lesers' in de Afrikaense Thalia, die waarschijnlijk door Ulaeus is geschreven, wordt dan ook met name voor deze editie gewaarschuwd:

't is seer verre van ons, dat wy den yver, die Balthasar Boeckholt aengewendt heeft, om de Wercken van de Hr: Focquenbroch, Compleet te Drucken, souden willen misprijsen; in 't minste niet: maer het spijt ons dat hy soo voorbarigh geweest is, met het selve maer op de Pars te smacken, sonder ymandt van Focquenbrochs Vrinden in't minste del hier in te kennen: waer door het onvermydelijck gekomen is, dat er in sijn Druck, niet alleen ontallelijcke fauten ingeslopen, heele Regels vergeten, maer heele stucken in geraeckt sijn, dewelke den Autheur voor sijn werck in't minste niet erkent: gelijck onder andere die Japanse Droom: de Brief van Toeeygeningh: aen P.H. voor aen't Hooft van De Min in't Lazarus-Huys, en noch meer andere Sottises, dewelke wy tegenwoordigh niet nodigh achten om op te noemen.

De opmerkingen die hierboven ten aanzien van de inhoud gemaakt zijn, zijn niet terecht, Boekholt heeft immers gewoon zijn kopij gevolgt: de uitgave van Lintman en voor De min in't lazarus-huys (BF17) de uitgave van Vinckel. In wezen zijn dus Lintman en Vinckel de schuldigen.
Hoewel de titel Alle de wercken is, hebben we hier alleen herdrukken van de Thalia's en de Min in't lazarus-huys, voor de Herders-sangen heeft Boekholt de editie van Van den Bergh (BF08) opgekocht. Dat het inderdaad de opzet van Boekholt was, om deze editie als deel van zijn uitgave opnemen, kunnen we zien op de titelpagina, waar dezeHerders- sangen als deel van zijn editie genoemd worden. De Afrikaense Thalia (BF18), die nog niet verschenen was en De verwarde jalousy (BF01) ontbreken in deze uitgave. Wellicht wist Boekholt niet dat De verwarde jalousy een werk van Focquenbroch was (het was anoniem verschenen), of viel dit werk nog onder een privilege.