't ongelyk fortuin.
+ daar d'eene mench de zon zo loffelyk beschynt,
> BF29, T6r
a climene.
+ a quoy estre fidelle,
> BF4, K11v
a elviere qui me nomma confondu au lieu de confus.
+ il est vray, que j'estois confus
> BF10, D11r
a la belle cornelie.
+ vous qui liez coeurs, o belle cornelie!
> BF4, L4r
a la mesme. [phillis]
+ phillis! quand j'aymois voz yeux,
> BF4, K6r
a madame.
+ madame! si j'avois ceste presomption,
> BF4, K2v
a monsieur g.g. de fockenbrogh, sur son typhon flamand, en vers burlesques.
+ scarron chantoit jadis typhon,
> BF4, A10r
a phillis.
+ phillis! non obstant ma douleur,
> BF4, K5r
a une dame sortant de son lict.
+ come la rougissante flore,
> BF10, E10r
aan den lezer.
+ de gedichten van w.v. focquenbroch, voor deze stukwys gedrukt,
> BF28, 4r
aan simon schynvoet, beminnaar van alle kunsten en wetenschappen.
+ 't mishaage u niet, dat ik een poezy,
> BF28, 3r
adieu a lucine.
+ enfin adieu lucine!
> BF4, K8v
aen ameronte.
+ men ontraet my u te eeren,
> BF4, G5v
aen belisa op haer wederkomst van utrecht.
+ in't endt, mijn schoone morgen-son!
> BF4, G12r
aen climene
+ climeen! uw afzijn doet my sterven:
> BF10, E3v
aen climene op haer vertreck.
+ in't endt mijn schoone! ghy vertreckt;
> BF10, F11r
aen climene.
+ myn schoone son, wilt ghy dan vluchten,
> BF18, E4v
aen climene.
+ o schoone son! soo mijn trouw u blijcken kon;
> BF4, L8v
aen climene.
+ geen schijn van vreught, hoe groot, en uytgelaten,
> BF, L6r
aen climene.
+ sal ick u dan hooploos beminnen?
> BF10, F6r
aen climene.
+ ach hoe langh sal mijn climene
> BF10, F7r
aen climene.
+ in't endt schoone climene!
> BF10, F8v
aen climene.
+ ghy seght, climeen! dat ghy my mindt:
> BF10, F12r
aen clorenie. op haer vertreck.
+ myn schoone son! wilt ghy dus vluchten?
> BF4, L4r
aen clorimeen.
+ wilt ghy niet dat ick om u sucht,
> BF18, E5r
aen clorimene
+ so ghy een hart had, als het mijne
> BF10, G10r
aen clorimene
+ vaert wel, lichtvaerde clorimeen!
> BF10, G12r
aen clorimene
+ toen ick u lestmael by de lelyen, en roosen,
> BF10, G9v
aen clorimene.
+ wilt ghy niet dat ick om uw sucht,
> BF10, G4r
aen clorimene.
+ toen ick eerstmael heel gewond,
> BF10, G11r
aen clorimene. sonnet
+ toen u mijn suchten steets mijn liefde quamen melden,
> BF10, G11v
aen cloris.
+ schoone oogen! die met schoot, op schoot,
> BF4, L9r
aen de heer p.h.
+ de hedendaegse opsichtige uytsporigheden der liefde
> BF13, 2r
aen de joffertjes.
+ steejoffers, happigh goet op loopjes en genuchjes,
> BF10, 2r
aen de lichtvaerdige. clorimene.
+ dat hy uw minnaer was, o dartle clorimene!
> BF10, H1v
aen de lief-hebbers
+ lief-hebbers van een klucht, en droge snoeperyen
> BF10, 2r
aen de oogen van cloris.
+ o ghy hovaerdige vyanden van mijn rust!
> BF4, G7v
aen de oogen van phillis.
+ als ghy my treurigh siet, o goddelijcke oogen!
> BF4, G10v
aen de seer vermakelijke, doch niet minder eerbare juffr. sara,
+ iuffrouw sara! och! hoe danck ick den hemel!
> BF4, A3r
aen de twee handigste stijfstertjes des weerelts.
+ sa, waer sijn je stijfsel-potten?
> BF10, F4v
aen de wangunstige clorenie.
+ wangunstigh van mijn luck, ontraet ghy my de liefde
> BF4, G6r
aen den leser of aenschouwer.
+ het ooghmerck van dit spel is niet om met de redelijcke
> BF13, 4v
aen den poeet n.n.
+ bedroefde bastaert van apol!
> BF10, H12r
aen den tuyn-godt priapus,
+ wy komen met geen vars-gebacke eyer-struyven,
> BF8, A3r
aen deselfde. [clorimene]
+ helaes! hoe is dien dagh van gisteren my bekomen!
> BF10, G4v
aen een stinck-muyl.
+ ghy tiert, en raest, om dat uw hondt
> BF10, D3v
aen een vraeger
+ ghy vraeght uyt wat voor reen, dat ick de stadt uyt vlie?
> BF10, D3r
aen eranemite.
+ waerden engel trots uw strafheyd,
> BF18, G6v
aen jan.
+ ian seyt dat hy stracks mijn gesontheyd heeft gedroncken,
> BF18, E5r
aen juffr. n.
+ tweemael gaf ick aen u mijn liefde en mijn hart;
> BF4, G6v
aen juffr. n.a.
+ kost liefde sonder hoop bestaen,
> BF4, G7r
aen juffr. n.n.
+ schoon het besit van gelt en goet,
> BF4, G9r
aen juffr. n.n. hem tot kermis een oudt besje vereert hebbende.
+ heer wat is je besje kribbigh,
> BF18, E2v
aen juffr. n.n. op haer swarte hemts-mouwen.
+ ghy die ten minsten in uw mouwen
> BF4, F12v
aen juffrouw n.n.
+ hoe sal ick best u lof verhaelen?
> BF10, H4v
aen mejuffer, n.n. op haer musieck-kunst.
+ uw aengename keel, gehuwt aen't snaergeluyt,
> BF10, F12v
aen mejuffr.
+ hoe langh sal u mijn slaverny
> BF4, G11r
aen mejuffr. n.n.
+ o schoone! siet ghy niet dat ick geheel op 't lest loop?
> BF4, F7r
aen mijn heer c.h.
+ hollansche maro, en apolloos grootste zoon
> BF18, H8v
aen mijn heer en mejuffr. n.n. op haer na-bruyloft.
+ ghy nieugetrouwde jonge luy!
> BF4, E7v
aen mijn heer i.u. de harders-sangen van virgilius op een suyvere duytsche toon singende.
+ de roomsche maro op een duytsche toon te singen.
> BF8, A5v
aen mijn nichte.
+ schoon ick, o charmante nichte!
> BF4, G8v
aen mijn vriendt n.n.
+ wat wenst ghy steets om gelt en goet?
> BF4, G9v
aen n.n. op sijn versoeck om een vaersje.
+ benje dan aen mossel-schelpen,
> BF18, F3v
aen phillis.
+ phillis! wie kan uw schoonheyt sien,
> BF4, L8r
aen phillis.
+ trots al het lijden van mijn hart,
> BF18, F1r
aen phillis.
+ noyt stal een dief soo wel als ghy,
> BF4, F11r
aen phillis.
+ ghy vraeght my, waerom dat ick staegh,
> BF4, G7v
aen phillis.
+ phillis de gansche stadt roemt wel uw godlijckheydt,
> BF18, E5r
aen phillis.
+ wat baet my mijn stantvastigheyd?
> BF18, E6r
aen silvia.
+ indien 't een misdaet is het godtlijck aen te bidden,
> BF4, G2v
aen w.v.f. singende de herders-sangen van virgilius op een snaecksche toon.
+ indien heer maro uyt sijn graf eens op mocht springen,
> BF8, A5r
aer sleutelbagh.
+ 'k achtse voor dwaes
> BF18, G2v
alexis, tweede herders-sangh.
+ den herder corydon verbrande vast van binnen,
> BF8, B7r
alexis; tweede herders-sangh. op een andre toon.
+ een herder (coridon geheten)
> BF8, C1r
alphesibeus.
+ sa, brenght my hier een emmer water;
> BF8, H1r
ander [grafschrift]
+ ick ben de plaets die't rif van mr. f. begrijp.
> BF10, F8r
ander [grafschrift]
+ hier leydt in't onder-aerdsche hock,
> BF10, F8v
antwerps gedicht. den munsterschen trommel-slagh op den hollandschen toon.
+ den hollandsche viskop
> BF10, I4r
aux nopces de monsr. & de mademoiselle n.n.
+ or sus, reveille toy ma muse!
> BF4, F2r beschrijvingh van een maeght.
+ sy vlucht, en vluchtende, wil sy, men haer sal volgen;
> BF4, H3r
bewijs van maeghdom aen juffer, n.n.
+ indien de aengename roosen,
> BF10, E8r
bontdigh lietjen op het bontdigh verbondt tusschen monsr. n.n. bondtwercker,
+ bruygom! hoe ga je jouw winckel stoffeeren?
> BF4, E6v
brief aen climene.
+ na ick lest by de vest van uw stadt scheepwaerdtrat
> BF10, H10r
brief aen een vrindt.
+ in't endt 'k heb wat schrifts vernomen,
> BF18, I4r
brief aen juffer, n.n.
+ gedoogh, o schoone! dat mijn pen
> BF10, H2v
brief aen juffer, n.n.
+ sints ick mijn afscheyd laetst heb van uw oog genoomen,
> BF10, H7r
brief aen me-juffr. n.n.
+ sint ick lest van s.w.
> BF4, H10v
brief aen mijn heer n.n.
+ ionck-heer n.!
> BF10, E10r
brief aen myn heer van brandwyck &c. oover zyn avondschoolen de remedio amoris.
+ heer van brandwyk! hof, en landryck
> BF10, F3r
brief. aen mijn heer en vrindt, n.n.
+ heer n.n. op mijn bee vraegh ick dy,
> BF10, E6v
bruylofs-dighje aen monsr. baars.
+ bloemenhart dat is een sootje!
> BF18, E4v
bruylofts rondeel.
+ 't is voor de bruyt en u o bruygom meede,
> BF18, E5v
bruylofts-dicht, of, al wat je belieft. op de huwlijcks-feest
+ ia wel vrundtschop n.n.
> BF4, E9r
bruylofts-droom, verhaelt aen de jonge luy, op de huwlyx-feest van monsr. fonteyn, en juffr. n.n.
+ jonge luy! wel hey, hoe gaet het?
> BF4, E1v
bruylofts-gesangh.
+ is'er een vreugde,
> BF18, F5r
bruylofts-praetjen. verleent aen mijn heer j.v.r. en mejuffr. e. de m. saemen gehuwt op drie kooninghen dagh, anno 1665.
+ ia wel, 'k sie jy bendt dan seeper
> BF10, C12r
bruylofts-sangh.
+ o bruyd'gom! die de troon, nu van't geluck gaet naed'ren,
> BF18, E7v
calliope
+ want, om al om den grooten baes te speelen,
> BF7, A3v
calliope.
+ den dogh die dacht onlanx, den baas te speelen,
> BF7, A4r
caprice a Phillis.
+ phillis! je le dis tout de bon;
> BF4, L6v
chanson a boire.
+ ceux, que l'amour transporte,
> BF4, K1v
clio.
+ toen engelant wel eer, in cromwels tijen,
> BF7, A1v
clio.
+ toen hollandt, in de tweede willems tijen,
> BF7, A2r
courage de fille
+ van deese naght.
> BF4, K2r
d'onreyne geest.
+ van lijsjes voeder-vat sprongh lest het bomgat open;
> BF10, D3r
dametas singt. (afwisselend met menalcas)
+ sa musen laet ons dan beginnen
> BF8, D2r
damon en alphesibeus. 't achtste herders-sangh.
+ ick gae mijn herders fluyt op droeve toonen stellen,
> BF8, G3v
damon.
+ o morgen-star! begin te dagen,
> BF8, G7r
daphnis. vijfde herders-sangh. op een andre toon.
+ wel mopsus maet! wijl dat jy op de fluyt,
> BF8, E4r
daphnis. vijfde herders-sangh.
+ o brave mopsus, welckers schelle herders fluyt,
> BF8, E1r
de aeneas van virgilius in sijn sondaeghspack. eerste boeck.
+ ick, die met harp, noch luyth, noch orgel,
> BF10, I10r
de aeneas, van virgilius in sijn sondaeghs-pack. tweede boeck.
+ elck sweegh en hield terstont sijn kaken,
> BF18, A1r
de clagende nooteboom van ovidius.
+ ick nooteboom, die aen de paden,
> BF18, H2r
de doodelyke nasmaak van de fransche brandewyn, en de levendige voorsmaak van 't orangiewater.
+ za bom bom roert den trom,
> BF29, F1r
de drie ayren van de musquettaires aen cloris.
+ kost u mijn getrouwigheyt,
> BF4, I10r
de drie ayren van de musquettaires aen cloris.
+ helaes! ick sught en ween om niet,
> BF4, I9v
de drie ayren van de musquettaires aen cloris.
+ volmaeckte cloris! wijl u is bekend,
> BF4, I10r
de geest van focquenbroch, ziende zyne werken op nieuws herdrukt, vermeerdert, en verbetert.
+ hoe! leef ik noch, of ben ick dood?
> BF28, 5v
de min in't lazarus-huys.
+ ghy troep van juffers, en van heeren!
> BF13, A1r
de ontwapende cupido.
+ lest bad ick't kleyne venus wight,
> BF18, F7v
de schouwburg in de rou over 't afsterven van herman brinkhuizen, vermaard tooneelspeelder.
+ waar zyn nu myn heldetoonen,
> BF29, Ff7r
de tempel der liefde gevonden door een koper penninckjen, gevallen in de boesem van climene,
+ schoone climene! soo als ick van dese morgen besigh was,
> BF4, I3v
de verwarde jalousy
+ hoe iuffrouw! wijgert ghy soo veel straffigheyt,
> BF1, A2r
den autheur tot sigh selven.
+ waer wil dit henen meester fock?
> BF4, A10v
den drucker tot den leser.
+ in dese eeuwe herwarts,
> BF15, A3r
een ander [op het huwelijk van ludolf smids]
+ gy hoeft dan 's avonds niet de deur te gaan verspieden,
> BF29, B2r
een ander. [op het huwelijk van ludolf smids]
+ 't is't ambacht van een smit, smits dienen wel by smeden.
> BF29, B3r
een ander. [op het huwelijk van ludolf smids]
+ zo treed in't huwelyk heer smids met juffrou tinge,
> BF29, B2v
een hollandsche vuyst-slagh, op een brabandsche koon.
+ een antwerpsche mis-pop,
> BF5, @1r
een hollandsche vuyst-slagh; op een brabandsche koon.
+ een antwerpse mis-pop,
> BF10, I6v
een seer gewichtigh compromis, beneffens de uytspraeck des selfs.
+ alsoo verschil is geresen tusschen den lofrijcke,
> BF18, I7v
erato.
+ den trotschen dogh, die, nu een jaer geleen,
> BF7, A4v
erato.
+ ons' oorloghs-vloot, die nu een iaar geleen,
> BF7, B1r
euterpe.
+ doch niet soo seer, of hollands admiralen,
> BF7, B2v
euterpe.
+ maar dit geluck, kon d'engelsch' admiralen
> BF7, B3r
gallus. 't tiende herders-sangh.
+ o arethusa! gun dat ick mijn werck vol-ende,
> BF8, I1r
gallus. tiende herders-sangh. op een andre toon.
+ help my voor't laetst, o arethuse!
> BF8, I3v
gedachten aen't noodlodt.
+ o noodtloot! wat's uw wil in't endt?
> BF10, F9r
gedachten, gehouden in een canoa, op zee. aen mijn vrind n.n.
+ al sittend' in een holle boom,
> BF18, L6v
gedachten. op het afzijn van climene.
+ in't endt, mijn son die is verdweenen:
> BF10, D9v
gedaghten
+ hoe onstantvastigh is 't heel al,
> BF4, H2r
gedaghten op mijn kamer.
+ hier in dit kleyn, doch stil vertreck,
> BF4, H1r
gedaghten.
+ hoe wonderlijk verkeert de werelts vreugt?
> BF4, G3v
gesang
+ ick min wel als ick wordt bemindt;
> BF4, L4v
gesangh
+ de water, bos en veldtgoddinnen
> BF8, E4v
gesangh van mercurius.
+ hoe apol! is noch uw sin bedooft?
> BF4, B6v
gesangh.
+ tyter, ey! wijl dat ick heen ga recken,
> BF8, H6v
gesangh.
+ o varus! indien ons mantua,
> BF8, H7r
gesangh.
+ o schoone galathe! ey, wat maeckt ghy in de zee?
> BF8, H7v
gesangh.
+ daphnis! waerom breekt gh'uw kop
> BF8, H8r
gesangh.
+ indien ghy u seght te branden
> BF10, D7v
graf-schrift van den manhaften capiteyn pruyst, over het veroveren van 4 damp-rijcke scheepen.
+ den staert-man kermt en klaeght van ramp
> BF10, E4r
graf-schrift van een hoornbeest.
+ indien't ghehoorent volck (de heer die zy haer vriendt)
> BF10, D3r
graf-schrift.
+ hier leyt een fijn-man, die wel eer
> BF10, D3v
grafschrift. van mr. F.
+ van mr. f. leyt't lichaem in dees kas;
> BF10, F8r
hymens bruylofts-toorts, ontsteken op het huwelijck van monsr. a. valkenier en me-juffr. i. van schoonevelt.
+ god hymen, die sijn toorts trots felle winter-vlagen,
> BF4, E11v
in eclogas, virgilii maronis, belgico carmine, duplicique tono decantatas a i.u. & w.v.f.
+ deploret batavam spectator heraclitus orbem,
> BF8, A7v
in het stamboek van de heer klement van zorgen, professer in de mathesis, &c.
+ 't is byster zorgelyk in dees zorgelyken tyd,
> BF29, T7r
indiesch vreugde-liedt.
+ wie wil hooren zingen van vreugden een nieuw liet,
> BF11, N4r
inhoud.
+ een sekeren edelman, met namen ferdinand:
> BF13, 3r
iobs ellende.
+ de duyvel sloegh met felle slagen,
> BF4, H3r
japanse droom.
+ op een tijt, op een tijt
> BF12, N2v
kermis-gift aen de jongh-getrouwde luyden
+ wyl je nu sult huys gaen houwen,
> BF4, F4r
klachte over de ontstantvastigheyt van climene.
+ de schoone venus mindt vulkaen,
> BF18, F1r
klucht van de weyerey.
+ de weyman, wanneer hy sijn vermaeck wil soecken in eenige Vogel-jacht,
> BF2
klught van de quacksalver als een mensch evenwel schrael in de kleeren is en mager in het
+ gelt,
> BF3
kupido in de smitswinkel te zamen smeedende de heere ludolf smids, der medicynen dokter; en mejuffrou maria van tinge.
+ zo krygt noch elk zyn deel na lang te loopen malen,
> BF29, B1v
kupidoos vogelvangst, gezongen op het huwlyk van den heere johannes uleus, en mejuffrou katryne hensbroek.
+ 'k heb meenigmaal gezien verscheide vogels vangen,
> BF29, A3r
la tricarville.
+ die uw schoonheyt niet bemindt,
> BF10, F6v
land en kerkenood.
+ my lust de driften der hervormde kerkelingen,
> BF29, T2v
lever-rym op de selfde
+ dit levertje lijckt van geen haringh, maer van een gier;
> BF4, H3v
liefdens onversettelijcke standtvastigheydt, vertoont in de wonderlijcke trouw-gevallen van alerame en adelasia. het keyserrijck van't westen, dobberde op de ongestuyme golven des
+ oorloghs,
> BF18, L8v
lofdicht ter eeren van zaartje jans, kouzebraister in't diaken weeshuis t'amsteldam, op haar boekje genaamt de opwekking uit liefde
+ wel! ik sta schier dom en byster,
> BF29, X5v
lydia aen philidas.
+ de schoone lydia die suchte, weende, en brande,
> BF10, I1r
madrigal
+ tirsis verruckt door't soet vermaeck,
> BF4, F12r
madrigal aen amarante.
+ ons beyder harten, amarant!
> BF4, G3r
mejuffr.
+ in de tijdt, die een scheydingh begint te maken
> BF18, K2v
mejuffr.
+ ick soude wel wenschelijck, begeerlijck, en willelijck,
> BF18, K1r
mejuffr.
+ indien ick kon oordeelen mogelijck te zijn,
> BF18, I2v
mejuffr.
+ dese letteren (indien sy het geluck hebben,
> BF18, I6v
mejuffr. en nichte.
+ met de grootste vreught des werelts,
> BF18, I5r
melibeus. sevenste herders-sangh. op een andre toon.
+ 't was eens in't hartje van de soomer,
> BF8, F8r
melibus. 't sevende herders-gesangh.
+ de snege daphnis, om den heeten dagh t'ontwijcken,
> BF8, F5v
melpomene.
+ voorts, gaet hy voort, vervolgens sijn natuur,
> BF7, A2v
melpomene.
+ maer laes 't geluck, vervolgens sijn natuur,
> BF7, A3r
menalcas, dametas, polemon. het derde herders-sang.
+ dametas, segt my eens wiens schaepjes drijft ghy voort?
> BF8, C4v
menalcas, gesangh.
+ de schoone daphnis siet van verre
> BF8, E6r
meris. negende herders-sangh. op een andre toon.
+ wel meris maet! waer jy toch heenen?
> BF8, H5r
meris. negende herders-sangh.
+ hou meris, waar na toe? gaat dat soo na de stadt?
> BF8, H3r
mijn heer.
+ seedert mijn laetste vertreck,
> BF18, I1r
minne-klacht.
+ waerom volght men de min, so't niet is dat men meyndt
> BF18, F2r
minne-klacht. van leonora.
+ wie souw op een minnaer bouwen,
> BF18, E5v
minne-strijt, tusschen moeder, en dochter, om de posessie van mijn hart.
+ helaes hoe is mijn hert in pijn!
> BF18, D8v
missive a monsieur l'espoux et mademoiselle l'espouse.
+ monsieur n.n. & vous s chere!
> BF4, F3v
nieuw bruylofts-liedt, van een meyer die ging mayen in het riedt
+ het souw'er een meyer uyt mayen gaen,
> BF4, E4v
nieuw-jaers-gift. aen climene.
+ climene! ach, mijn waerde son!
> BF10, F7v
nieuwe-jaers-gift, aen mejuffr. n.n.
+ 't jaer drie-en sestigh is voorby;
> BF4, F5v
nouvelles de ce matin contees aut second jour des nopces.
+ de ce matin, l'amante de cephale
> BF4, F1r
ongeluckkige vis-tocht.
+ 'k sie wel vrinden 't sel niet lucken,
> BF18, F3v
ontmoetingh aen iuffrouw n.
+ helaes! wat had ick weynigh moets?
> BF4, H3v
op 't verjaeren van juffr. a.g.
+ na dat ick onlanghs quam te hooren,
> BF18, G7r op 't verwoesten van de zweedsche vlood. verdubbeld rondeel.
+ schrei vry, o zweed, geveinst gelyk de krokodillen,
> BF29, X7r
op alle de werken van w.v. focquenbroch, op nieuws vergadert, en in een nette rang gebracht door abraham bogaert.
+ wie is hy, die dus draaft met blyde toonen,
> BF28, 7v
op alle de werken van w.v. focquenbroch, op nieuws vergaderd, en in een nette rang gebracht door abraham bogaert.
+ reed eskulapius, o dichters, op uw tongen,
> BF28, 7r
op alle de werken van w.v. focquenbroch.
+ zo praalt de dichtkunst noch door focquenbroch geschreven.
> BF28, 8r
op amsterdam
+ 't gelt-suchtigh amsterdam met al haer soete keyers,
> BF10, D6r
op d'ontydige doodt van de aerdige zoetvloeyende poeet. w.g. van focquenbroch, medicijn doctor; overleden op de kust van guine.
+ o droeve doodt! ghy die nooyt swicht
> BF12, N10r
op de afrikaense thalia van w.g. van focquenbrog.
+ sta by nu rymers, en poeten:
> BF18, @5v
op de boesem van clorenie.
+ wat aengenaem albast, wat marmer, of ivoor,
> BF4, G1r
op de bruylofs-feest, van monsr. n.n. en me-juffr. n.n.
+ in't endt, het schijnt dan, dat de parckes
> BF4, I1v
op de geboorte van kasper joan smids, en gerbretta de groot; beide op een nacht gebooren.
+ wie las ooit raarder in kronyken of koranten!
> BF29, G6v
op de herders-sangen van virgilius maro, door i.u. en w.v.f.
+ laet vry't oud griekenlandt op een homerus brallen,
> BF8, A7r
op de herders-sangen van virgilius, op een geurige toon gesongen door w.v.f.
+ toen heer virgilius sijn longen
> BF8, A6r
op de oogen van cloris.
+ waer bleeck immer meer de min,
> BF18, F5v
op de schildery van juffr. c.s.
+ dit is de schoonheydt self, doch maer in schildery:
> BF4, G8v
op de swarte tanden van juffer, n.n.
+ uw monde een schoorsteen van een rey beroockte tanden,
> BF10, H9v
op de thalia, of geurige zang-goddin.
+ leeser, hier wort uw beschreven,
> BF12, N10v
op de tytel-plaet.
+ dees juffer die ghy hier dus treurich siet bekleet
> BF18, @2v
op de victory nacht. ao. 1674 den 14. maert.
+ 't is vree met engelandt, sa hollandt nu aen't branden!
> BF18, N7v
op de vinger-hoedt van phillis.
+ vingerhoetje! die de vinger
> BF10, D5v
op de vrede, tusschen engelandt, en hollandt. ao. 1674 den 19 feb.
+ die't al beroerde door sijn wrede sentinellen,
> BF18, N6r
op de waejer van phillis.
+ waerom tracht ghy noch meer die gene te verkoelen?
> BF4, G4v
op de zelve. [zaartje jans]
+ gy, die met platte braaisters pooten
> BF29, X6r
op de zelve. dubbelt rondeel. [zaartje jans]
+ aldus braide ik myn vers op't braiwyf van de weezen,
> BF29, X6r
op dr. jan.
+ neen ian, jy sult wel bedyen,
> BF18, E6v
op een afscheyt aen clorenie.
+ wat doolingh, laes, beheert uw sin?
> BF4, G8r
op een afscheyt.
+ bedroefde ooghen, die wel eer uw vreught kost halen,
> BF4, G4r
op een afweesen.
+ eranemite, schoone son!
> BF4, L5v
op een afzijn.
+ indien, o goddelijcke maeght!
> BF10, E4v
op een blinde cupido. aen climene.
+ waerom staet hier de min dus blindelingh gedreven?
> BF10, D3r
op een pruyck. die focq opgekruldt in een venesoens korst aen de backer gegeven had,
+ na Focq sijn harsen-schael verydelt was van hayren,
> BF18, N5v
op een quetsuur van het mesje van juffr. n.n.
+ 'k beken ghy hebt gelijk, o kleyn, doch straf geweer!
> BF4, G1v
op een spiegeltje van mejuffr. m.h.
+ o glas! het welck so vaeck de schoonheen komt vertonen,
> BF18, F3r
op een suchje van clorimene.
+ laetst loosde clorimeen een sughjen in de locht;
> BF4, G4r
op griet.
+ griet seyt, sy leent haer buyck alleen maer aen haer vrinden
> BF10, D2v
op het afweesen van phillis.
+ versteken van de son, die my wel eer verlichte,
> BF18, F2r
op het selfde.
+ op de victory-nacht sietmen veel kromme sincken,
> BF18, N8r
op het selfde. [africaense thalia]
+ liefhebbers die eer focqs gesangen
> BF18, @7r
op het selfde. [de vrede tusschen engelandt en hollandt]
+ nu schyt louis van angst met al sijn sentinellen,
> BF18, N6v
op het selfde. [de vrede tusschen engelandt en hollandt]
+ de zee-mars geeft den geest en maeckt sijn codicillen;
> BF18, N7r
op het senden van eenighe boeckwyten koecken.
+ 'k send mijn heer en juffrouw spaers,
> BF18, E2v
op het snarenspel van mejuffr. s.l.t.
+ orpheus trock wel eer, door't lockend snaer geluyt
> BF18, F2v
op het speelen van een bataille, aen juffrouw n.n.
+ wat hart is soo verhart dat niet en souw verslingren,
> BF4, G5r
op het spinnen van me-juffr. N.N.
+ sa, waer ben je nu jy muysen!
> BF4, H9r
op het trouwen.
+ tappen, dichten, en het trouwen,
> BF18, E4r
op het vereeren van een diamantje aen juffr. n.n.
+ de trouwste minnaer van het landt
> BF18, E7v
op het vereeren van een kermis-haentje aen juffr. n.b.
+ ist dan omje vinger-hoedt,
> BF18, E2r
op het verjaren van mijn heer en vrindt den d.b.
+ toen'k hoorde dat je soud verjaren,
> BF4, F6r
op ian
+ is liefde dronckenschap, soo ben ick altijdt sat;
> BF4, H3r
op kees
+ kees hoddebeck voert steets, waer dat hy is, het woordt.
> BF10, D2v
oscula vana quidem, sed in his quoque magna voluptas.
+ laetst geleen,
> BF18, F6v
palemon. derde herders-sangh. op een andre toon.
+ dametas! segh my eens, wiens vee dit is;
> BF8, C8v
pasipheas bee.
+ wyl pasiphe langs bergen, en langs dalen,
> BF4, G5r
planeet van mejuffr. n. aen haer selve.
+ na 't snufflen in mijn almanack,
> BF4, H6v
pollio. de vierde herders-sangh.
+ o sang-goddessen, die met lieffelick verlangen
> BF8, D4v
pollio. vierde herders-sangh.op een andre toon.
+ siciliaensche sang-godinnen!
> BF8, D6v
polymnia.
+ dit soet discours, vaeck by sich selfs gehouwen,
> BF7, A2v
polymnia.
+ de vryheyt dan, by holland dus behouwen,
> BF7, A3r
pour les lecteurs de typhon
+ l'estime particuliere, que j'ay fait toute ma vie [...]
> BF4, A8r
proclamatie vol entrelardatie, gedaen op de bruylofts-feest van mijn heer n.l. en mejuffr. g.s.
+ als ick let op de bruydt haer statie,
> BF4, E3v
prognosticatie aen juffrouw n.n.
+ volmaeckte en schoone n.n.
> BF4, H4r
psalm xvi. satiabor cum apparuerit gloria tua.
+ in't rijck en schoon egypten landt,
> BF10, D11v
quadrain
+ iadis, j'avois change d'amour, pour une angloise,
> BF4, K5r
recheute; a phillis.
+ phillis! j'avois desia quitte mes chaines,
> BF4, I12v
reeckeningh van ghedaene visitatien aen mejuffer, n.n. in haer sieckte.
+ myn min, die't doctorschap (door langh by my te woonen)
> BF10, F5v
response de sylvie sur le rondeau precedent.
+ non, non, n'appelez pas fatal, ce jour heureux.
> BF10, H4r
rondeau a climene.
+ en vous aymant j'ay passe trois semaines;
> BF4, K3r
rondeau a la mesme. [phillis]
+ je l'ay bien dit cent fois, que mon amour
> BF4, K6v
rondeau a madame.
+ si vous vouliez, que i'ouvre franchement
> BF4, I11v
rondeau redouble a silvie
+ depuis ce jour fatal, que je vous vis, silvie!
> BF10, H3v
rondeau. pour la mesme. [climene]
+ ma foy c'est trop souffert sans esperance!
> BF4, K4r
salve amice.
+ uw brief van saterdagh acht dagen,
> BF18, K5r
sangh
+ o galathe! schoonste dochter van nere!
> BF8, G1v
sangh.
+ o libitreesche veldt-goddinnen!
> BF8, G1r
sangh.
+ de kleyne mykon, o schoone diana!
> BF8, G1r
sangh.
+ bemoste bronnen! gras, en kruydt!
> BF8, G2r
sangh.
+ hier bloeyt boom, en telgh, en spruyt,
> BF8, G2v
sangh.
+ godt hercles mint de populier,
> BF8, G3r
sarabande
+ si vous m'aymez autant que je vous ayme,
> BF10, D5r
sarabande pour phillis.
+ si je voudrois vous chasser de mon ame,
> BF10, G9v
sarabande.
+ de faire l'afflige envers les belles,
> BF4, K12r
sarabande. aen phillis.
+ indien ghy my gelijck ick u, beminde,
> BF10, E5v
seker aenhangsel van een brief, vervattende in sigh veel opmerckelijcke, en geloofwaerdige saecken:
+ alsoo het schip daer dese mee gaet,
> BF18, L3v
sententiael sonnet.
+ volmaeckte juffrouw n.n. met licentie,
> BF18, I8v
serenade pour la mesme. [climene]
+ las! pourquoy me faut il languir?
> BF4, K3v
serenade.
+ allez, tendrez soupirs!
> BF4, L3r
silenus. 't seste herders-sangh.
+ myn sang-godin die my in rijmkunst komt verlichten,
> BF8, E7v
silenus. 't seste herders-sangh. op een andre toon.
+ thalia, 't puyckje aller musen,
> BF8, F2r
simple courant aen cloris
+ heel t'onrecht, beelt gy u mijn min,
> BF4, I11r
singh-sangh.
+ ick heb het, by mijn soolen.
> BF4, L7r
sonnet
+ te dencken dat in't endt mijn staet eens sal verkeeren,
> BF10, E7v
sonnet
+ toen mydas eyndelijck sijn wensch verkregen had,
> BF10, G1r
sonnet op d'oever van een beeck, die op sijn sughten swol Bf4, F8v
sonnet
+ laes! sal mijn onluck dan sijn wreetheydt nimmer staecken?
> BF4, F9r
sonnet
+ op een seer hooghen bergh, omheynt met duysent rotsen,
> BF4, F9v
sonnet
+ de donder, en de windt, en felle hagel buyen,
> BF4, F10r
sonnet
+ ghy pyramiden, en ghy oude wonderheen!
> BF4, F10v
sonnet aen phillis.
+ ghy hebt het, phillis! dan soo 't schijnt, op my geladen?
> BF4, F8r
sonnet op een pijp, die hy niet aen kon houwen.
+ o goude son! wiens licht noch noyt is uyt gegaen,
> BF18, F2v
sonnet.
+ hoe souw ick ooyt uw gunst, o schoone clorimeen!
> BF10, H9r
sonnet. in form van courant, of post-tijdingh.
+ graef maurits is in't veld, en wil den bisschop stuyten.
> BF10, E6r
spes mea fumus est.
+ wyl ick, dus sit en smoock een pijpjen aen de haert,
> BF18, F2v
sur l'inconstance de phillis.
+ l'amour je croy, seroit bien doux,
> BF4, L1v
sur le changement
+ vive la nouvelle mode,
> BF4, K4v
sur le jour de la naissance de mademoiselle n.n.
+ o jour si fortune, & digne de memoire!
> BF4, L3v
sur le mesme subject: [adieu a Lucine]
+ or sus, mon coeur! il faut changer:
> BF4, K10r
sur un coeur de diamant, place sur la poitrine de cloris.
+ cloris! qui brillez a la cour,
> BF4, K7r
sur un depart a lucine.
+ belle lucine! souffrirez vous ce depart?
> BF4, K8r
sur une absence de huict jours.
+ ne pleurez pas, mes yeux!
> BF4, K10v
sur une absence.
+ malgre la rigeur de l'absence,
> BF4, K12v
sur une absence.
+ depuis ce triste jour,
> BF4, L2r
sur une absence.
+ tristes soupirs! je vous ouvre la porte,
> BF4, K7v
sur une volage
+ ah dieux! que la flame est cruelle!
> BF4, I12r
taert-vermaeningh. aen juffr. aeriaentjen n.
+ 'k souw, o juffrouw ariaentje!
> BF10, E9r
teegen-sangh
+ soo ghy ooyt, o vrind! wild minnen,
> BF10, D8r
tegen het beklach over de boeck-wyte koecken, verbetert met een hoen, en vier kuyckens.
+ immers sult ghy my bekennen;
> BF18, E3v
tegen-sangh.
+ het bos pocht op den esschen-boom;
> BF8, G3r
tegen-sangh.
+ o dorpers, herders, en arcaders!
> BF8, G1r
tegen-sangh.
+ ghy, o priaep! sult u moeten belijen
> BF8, G1v
tegen-sangh.
+ 'k wensch dat mijn huyt
> BF8, G2r
tegen-sangh.
+ veldt, en boom, en kruydt, verdordt,
> BF8, G2v
tegen-sangh.
+ hier is men voor geen kouw vervaert,
> BF8, G2v
ter bruilofte van den heere jakob van steenhuizen, secretaris van de zype, &c. en juffrou harmina gout.
+ gy trouwt dan eindelyk noch eens, heer secretaris?
> BF29, A6v
ter bruyloft van mijn heer mijn heer, henric noorman, en mejuffr. mejuffr. sara van loenen, te samen in den h. echt verbonden op den 1 van bloeymaent, 1667.
+ nauw'lijcks wil de krijgh gaen enden,
> BF20, S1v
ter geboorte verjaaring van juffrouw geesje meyers.
+ wel je bent van daag dan jaarig,
> BF29, Y2r
terpsichore.
+ noyt quam dees staat, een blijder tyngh ter ooren,
> BF7, B4r
terpsichore.
+ nu sit de kingh en krauwt op nieuws sijn ooren,
> BF7, B3v
thalia.
+ mijn heer neptuyn, soo dra hy op sijn stromen
> BF7, B1v
thalia.
+ soo dra heer monck, op thetis grijse stroomen,
> BF7, B2r
tityr. het eerste herders-gesangh.
+ ach tityr! ghy leght vast, gerust, en stil te dromen,
> BF8, B1r
toe-sang.
+ wat kan d'ydle schoonheyt baeten
> BF10, D9r
toover-liedt. achtste herders-sangh.
+ ick treck de liedtjes van twee herders na te bauwen;
> BF8, G6v
treurigh afscheydt-sangh. op het vertreck van mijn waerste vrindt. w.g. van foqb. na gvinea.
+ wat musa helpt my tans eens kryten?
> BF10, N12r
tymon van lucianus
+ o jupiter! patroon der gooden!
> BF10, A2r
typhon, of de reusen-strydt.
+ ick singh met harp, noch luyth, noch orgel,
> BF4, B1r
tyter. eerste herders-sangh. op een andere toon.
+ o tyter! ghy leght hier gedoken,
> BF8, B3v
urania.
+ de donder-vooght, soo dra hy uyt sijn hemel,
> BF7, B2r
urania.
+ godt jovis selfs, soo dra hy uyt sijn hemel
> BF7, B1v
verbaesde klachten aen 't nootlot.
+ o droevig nootlot 't geen my steets! op nieuws doet suchten!
> BF18, E8v
verheeve ghedachten.
+ myn sinnen, en mijn siel, waer dwaelt ghy buyte westen?
> BF18, F3r
verjaer-sangh. op de geboorten-dagh van juffr. m.l.
+ myn soete juffer die op heden
> BF18, G8v
verjaer-veers aen mejuffrouw n.n. juffrouw j.w.
+ ghy, die myn dochter van papier,
> BF10, F1r
voor climene.
+ o treurige eensaemheyt!
> BF10, F11v
voor clorimene
+ terwyl de dartle clorimene
> BF10, H11r
voor de selfde. [clorimene]
+ ick minde clorimeen een weynigh, in't begin;
> BF10, G11r
voor-reden
+ schrick niet vrinden, dat ghy dit laetste deeltje
> BF18, @3v
voor-reden.
+ de somer-maendt was in sijn groeyen,
> BF8, A8r
voorval.
+ de goeje amyntas sat laetst by sijn clorimene,
> BF10, H8v
waerde vrindt.
+ ick heb over veertien dagen geschreven,
> BF18, L1v
waerde vrindt.
+ myn laetste was aen u e: van den 22. sept. voorlede,
> BF18, K6v
waerschouwingh aen de lesers.
+ gunstige liefhebbers, die wel eer met het grootste vermaeck,
> BF18, @3r
yets geurighs op de promotie van mijn heer mijn heer i.v.b. gheworden med. doct. 3. may 1665.
+ apoll, na hy wat had ontbeeten,
> BF10, D3v
yets ouds op een nieuwe bruiloft van monsr. g.v.e. en mejuffr. m.m.
+ schoon dat mars, als uytgelaeten,
> BF10, G1v
zeegen-zang der neegen musen over den ghedempten hooghmoed der engelschen.
+ toen engelandt wel eer in cromwels tyen,
> BF10, G5r