#581112,1 Tot Amsterdam, by Jan van Duysbergh, Boeckverkooper op den hoeck van de Stilsteegh, achter het Stadthuys, is ghedruckt en werdt uytghegheven, Dichtkunst van Jan Vos, bestaende in alle zijne Dichtkunstighe Wercken. In 8. *** Item, Bancket-werck van goede Ghedachten, door de Heer Johan de Brune; Raedt-pensionaris van den E: Hove van Zeelandt. In 12. *** Item, Dichtkunstighe wercken van wijlen den E: Heere P.C. Hooft, Ridder, Drost te Muyden, etc. In 8.

#581119,1 Bewinthebberen van deWest-Indische Compagnie, ter Kamer Amsterdam, notificeren midts desen een yeghelycken die geresolveert zijn, volgens voorgaende Biljetten, haer nae Nieuw Nederlant, tot koste van de Compagnie, te begeven, dat de selve voor half December aenstaende, haere namen ten Comptoire vande West-Indische Compagnie sullen aanteeckenen, also de Schip of Schepen na Nieuw Nederlant vertreckende, als dan gereet sullen zijn, op dat de Schippers in het victualieren ende versorghen van haer schepen haer daer nae des te beter konnen reguleren.

#581119,2 Tot Amsterdam, by Jacob Lescaille sal nae eenighe daghen uytkomen de Dicht-kunst ofte alle de Wercken van Jan Vos, in quarto, met een seer groot ghetal Punt-dichten, Graf-dichten, Byschriften op Afbeeltsels, ende andere, noyt gedruckt; door het selfs meer als een derdedeel vermeerdert, ende in veele plaetsen verbetert.

#581119,3 Te Amsterdam, by Isaac van Wesel, Boeckverkooper by de Beursluys, zijn te bekomen verscheyde soorten van Eeuwigduyrende dray-almanacken, met alle de vaste Heyligdagen: en het op en ondergaen van de Son: In de Nederlantse, Franse, Engelse, Spaense, en Hoogduytse spraeken: Zijn oock voor een civile prijs by hem te bekomen: Alles met Lijsten.

#581119,4 In 's Gravenhaghe, by Adriaen Vlack, wert uytghegheven Thomas Bartholijns Anatomia, ofte Hervormde ontledinge des menschelijcken Lichaems, in't Nederduyts, doorgaens vermeerdert ende verbetert, met Figueren. In 8. Zijn mede te bekomen tot Amsterdam by Gillis Valckenier, Boeck-verkooper op het Water in het Klaverbladt.

#581123,1 Burgemeesteren en regeerders der Steden Haerlem ende Amsteldam, doen allen ende een yeghelijcken by desen weten, dat tot accommodatie van de Reysende Luyden, mede alle dagen: soo wel in de Winter Maenden (als in de Somer Maenden gheschiet) een Schuyt savonts de klocke halfseven uyren, van beyde de voorsz. Steden sal afvaren: Twelck zijn inganck sal nemen op toekomende Woensdagh, den seven-en-twintighsten dagh deser loopende maent Novembris.

#581123,2 Bewinthebberen van de West-Indische Compagnie, ter Kamer Amsterdam, notificeren midts desen een yeghelycken die geresolveert zijn, volgens voorgaende Biljetten, haer nae Nieuw Nederlant, tot koste van de Compagnie, te begeven, dat de selve voor half December aenstaende, haere namen ten Comptoire vande West-Indische Compagnie sullen aanteeckenen, also de Schip of Schepen na Nieuw Nederlant vertreckende, als dan gereet sullen zijn, op dat de Schippers in het victualieren ende versorghen van haer schepen haer daer nae des te beter konnen reguleren.

#581123,3 Tot Amsterdam, by Jacob Lescaille sal nae eenighe daghen uytkomen de Dicht-kunst ofte alle de Wercken van Jan Vos, in quarto, met een seer groot ghetal Punt-dichten, Graf-dichten, Byschriften op Afbeeltsels, ende andere, noyt gedruckt; door het selfs meer als een derdedeel vermeerdert, ende in veele plaetsen verbetert.

581123,4 In 's Gravenhaghe, by Adriaen Vlack, wert uytghegheven Thomas Bartholijns Anatomia, ofte Hervormde ontledinge des menschelijcken Lichaems, in't Nederduyts, doorgaens vermeerdert ende verbetert, met Figueren. In 8. Zijn mede te bekomen tot Amsterdam by Gillis Valckenier, Boeck-verkooper op het Water in het Klaverbladt.

#581123,5 Tot Amsterdam, by Gillis Valckenier, Boeck-verkooper op het Water, werdt uytghegheven, Andreae Cellarii Regni Poloniae novissima discription.

#581126,1 Burgemeesteren en regeerders der Steden Haerlem ende Amsteldam, doen allen ende een yeghelijcken by desen weten, dat tot accommodatie van de Reysende Luyden, mede alle dagen: soo wel in de Winter Maenden (als in de Somer Maenden gheschiet) een Schuyt savonts de klocke halfseven uyren, van beyde de voorsz. Steden sal afvaren: Twelck zijn inganck sal nemen op toekomende Woensdagh, den seven-en-twintighsten dagh deser loopende maent Novembris.

#581126,2 Bewinthebberen van de West-Indische Compagnie, ter Kamer Amsterdam, notificeren midts desen een yeghelycken die geresolveert zijn, volgens voorgaende Biljetten, haer nae Nieuw Nederlant, tot koste van de Compagnie, te begeven, dat de selve voor half December aenstaende, haere namen ten Comptoire vande West-Indische Compagnie sullen aanteeckenen, also de Schip of Schepen na Nieuw Nederlant vertreckende, als dan gereet sullen zijn, op dat de Schippers in het victualieren ende versorghen van haer schepen haer daer nae des te beter konnen reguleren.

#581126,3 Tot Hoorn, by Isaac Willemsz. ende Gerbrandt Martensz. Boekverkoopers, is ghedruckt en wordt uytgegeven, Het Boeck Jobs, den Prediker, Spreucken en Hooghe-Liedt Salomons, mitsgaders de Klaegh-liederen Jeremie. In Nederduytsche Rijm nae de Nieuwe Oversettinghe gestelt, door Henrick Bruno, Conrector der Latijnsche Schoole tot Hoorn. In 8.

#581126,4 Tot Amsterdam, by Joost Pluymer, Boeck-verkooper op den Dam, is ghedruckt ende werdt uytghegheven, Alexandri Mori ad Esaiam de perpessionibus & gloria Messia. Ejusdem Oratio super insigni Venetorum victoria. In folio. *** Item, Benevenuti Stracchae de assecurationibus & proxenetis, atque proxeneticis. In 8.