#6600413,1 [...] O.G. Buenius, Rector vande Latijnse Schoole tot Schiedam, laet een yeder weten : Hoe dat hy (hebbende daer toe goede ghelegentheyt) de Jeught in de Kost aen-neemt, om deselve in de Latijnse Tale, op een bysondere korte en lichte methode, te onderwysen: waer toe al een goede aental Scholieren heeft: voor een civiele Prijs.

#6600529,1 Den 16 September 1659, Zijn tot Amsterdam bestelt, op Veemste 20 Stucken Bombazijnen, een Michiel van Eycken, Bleecker, dewelcke niet te rechte ghekomen zijn: soo yemandt dese weet aen te wijsen, die ghelieve het selve bekent te maecken, aen de Courantier tot Haerlem, ofte aen de Bestelders van dito Schuyt, tot Amsterd: Men sal hem een goeden Drinckpenningh gheven.

#6600529,2 Tot Amsterdam, voor de Weduwe van Marten Jansz. Brant, en Abraham vander Burgh, Boeckverkooper by Jan roon Poorts Toorn, inde Ghereformeerde Catechismus, is gedruckt ende wordt uytghegheven : Solomons Swaert scheydende de Remonstrandtsche van de Rechtzinnige leere: Door Bourltium Sibema, in zijn leven Predikant tot Oost-Saenen. Den vijfden Druck, oversien en verbetert. In 8. ** Item, het Lof des Heeren, vervattende veel heerlijcke Spreucken der Outvaders en andere voortreffelijcke Godts geleerden: met verscheyde Christelijcke Ghesanghen: by een vergadert door Jacobum Triglandium, in zijn leven Proffesser der H. Theologie, en Bedienaer des H. Evangely, tot Leyden. Den tienden Druck. In 8. ** Item, Waerheydts tweede Triumph, teghen de seeckerheydt des waen-Triumph van Johannes van der Cruyce, of anders de la Croir. Met een voorlooper van een Wanschapen misdracht, voortgebracht van vander Cruycen, teghen het rechtschapen oordeel der Outvaderders: voor Henricum Ruleum, Bedienaer des H. Evangeliums tot Amsterdam. Op een groot Bladt in Plano.

#6600529,3 Tot Dordrecht by Gillis Neering, Boeckverkooper, wert uytgegeven het Testament nae de Nieuwe Oversettinghe, met uytgaende Veersen, na de nieuwe correctie, als mede het Psalmboeck met het eerste Vers op Noten, en op eenen Sleutel gestelt, op Wit Saxenschilt, In 8. Noch sal mede eerstdaegs by den selven uytgegeven werden het Psalmboeck heel op Noten, en op een sleutel, om mede achter het Testament gebonden te konnen werden.

#6600821,1 Tot Rotterdam, ten huyse van Capiteyn Hessel Ubingh, woonende in de West-wagestraet, inde Paeuw, sullen verkoft worden, op Vrijdag , zijnde den 27. Augusti, 1660, 'smorghens ten 9 uyren, precijs, alle de Boecken, nagelaten by Domine Petrus van Hoogwerven, Sal: Byed: waer van de Catalogus te bekomen is tot Rotterdam by Cornelis den Abt, tot Dordrecht by Abraham Andriesz, tot Leyden by Francois Mopaert, en Pieter Lissen, in 's Gravenhaghe by Francois Tongherlo, tot Uytrecht by Gysbert van Sijl, ende tot Amsterdam by Abraham van der Burght en meer andere Boeckverkoopers.

#6600821,2 Tot Dordrecht, by Abraham Andriesz. Boeckverkoper, is gedruckt en wert uytgegeven, de Historie van Karel de tweede, van die Naem, Koning van Engelant, Schotlandt, Vranckrijck en Yerlant, Beschermer des Geloofs. Aenvangende van de onsalige moort van zijn Koninglijcker Vader van geluckiger geheuchenis, en vervolgt tot dit tegenwoordige Jaer 1660. Uyt het Engels in Nederduyts vertaelt. Vermeerdert met alle de omstandigheden voor-ghevallen op zijn afscheydt van Breda, en zijne Reyse op 's Gravenhaghe, af-scheyt tot Schevelinghen, aenkomst tot Doeveren, en heerlijcke Inhalinge tot Londen, en het geene aldaer tot op desen tijt voorghevallen is, door L.v. Bos. Hier is noch by gevoeght, Herstelde Zeeg-triomf, van Karel de tweede. Door verscheyde voornaemste Poeten van Hollandt, Verciert met 9 Kopere Platen. In 12.