#620107,1 By Cornelis Theunisz. Kas, tot Haerlem, op de Marckt, werdt uyt-gegeven, Verklaringe over het Boek Ruth, met t'samen de Leeringhen, Ec. Door Joannes Cruycins, Dienaer des Goddelijcken Woordts tot Haerlem. In Quarto.

#620107,2 t'Amsterdam, by Christoffel Luycken, Boeckverkoper op de Zeedijck, by de Cappel, in de jonge Stuerman, wort uytgegeven, Verklaringe over het Italiaens Boeckhouden, aenwijsende een bequaeme ordre, om van alles, 't gene de Negotie aengaet, behoorlijcke notitie te houden: met een particuliere Verhandelinghe van de Compagnie-handel; dienstigh voor alle Koopluyden, Boeckhouders, en alle andere, die alreedts van het Boeckhouden eenighe kennisse hebben. Door P.D.L. Boeckhouder.

#620107,3 t'Amsterdam, by Jacob Vinckel, Boeckverkooper in de Oude Lelystraet, in de History-Schrijver is gedruckt en werdt uytgegeven, d'Amsterdamse Corde-wagen, op-gevult met alderhande nieuwe Voysen, aerdighe Quinckslagen, Bruylofs-Snackerijtjes. door verscheyde Lief-hebbers te samen gevoeght, en noyt voor desen in 't Licht geweest. ** Item, alle de voornaemste Commedien, met een Latijnsche Letter, op Saxenschilt. In Octavo. ** Als mede de voornaemste Kluchten in Quarto, voor een civile prijs.

#620107,4 Tot Dordrecht by Abraham Andriessz. is gedruckt en wort uytgegeven 's Weerelds Gods-diensten, of vertoogh van alle de Religieuen Ketterijen, in Asia, Africa, America en Europa, van 't begin des weerelds tot desen tegenwoordighen tijdt toe, in d'Engelsche Tale beschreven, door den seer geleerden A. Ross. in Nederduytse spraeck overgheset door J. Sanderus, doorgaens verciert met 16 Copere Platen, in 8. Noch wort by den selfden uytgegeven, Inleiding tot den plight van een Beampte Schrijver (gesegt Notaris.) waer in beknoptelijck wordt geleert, met hoedanigh een beleydt sigh yemandt in de kennis van die bedieningh in korten tijdt sal konnen bestierrn, door Jacob verbergh. In 8.

#620107,5 In 's Gravenhaghe, door Jan Baptista van Fornenbergh, sullen vertoont werden verscheyde nieuwe Inventies van Italiaense Theaters, die van onder tot boven, in min dan een ommesien, sullen veranderen, en sal deselve plaets gheopent werden op Vrydagh den 13 Ianuary 1662, en voort ordinaris Dingsdaegs en Saterdaegs, na de middag ten 4 uren.

#620114,1 Also in de Caurante van den 25 Augusti 1661., oude stijl, voorleden, een yder is bekent gemaeckt, dat uyt de Stadt Uytrecht zijn deurgegaen Jacobus Weyns, out 23 Jaren, en Lijsbeth Pieters Gouweringh , out 40 Jaeren, breeder in de Courante ge-expresseert, en dat met verscheyde Goederen, by de selve trouweloos ghenomen en gestoolen; welcke voon: Persoonen, als zijnde Man ende Vrou (soo zy haer uytgeven) noch soo assurant zijn gheweest, dat zij in de Courante, van dato den 1. November, daer aen volgende publijckelijck hebben laten vercondigen, dat al de Goederen in de Courante van den voorsz. 25 Augusti, niet by deselve waeren ghenomen, maer, ter contrarie, by haer effective gekocht ('twelck nochtans buyten de waerheydt is;) oock dat alle deselve Goederen noch binnen de Stadt Haerlem in esse waren; en wie daer aen gelegen soude mogen wesen, hem soude hebben te addresseeren ten Huyse, ende aen de Persoon van Jacob Jansz., in de Drappenierstraet, omme addres van alle de Goederen te bekomen: Ende alsoo verscheyde Persoonen, daer op hebben gheinquireert, eyndelijck zijn gebracht te Huyse van Gillis Verhullen , woonende in de Drostestraet, tot Haerlem voorn:, met meeninghe om alle de voorsz. Goederen te bekomen; doch van selve niet anders hebben bevonden, of 't gene in de Courante van den 1. November 1661. effective trouwelooselijck genomen en gestoolen is: 't welcke een yeder by desen wert bekent gemaeckt, omme, wie deselve, ofte een van dien, ofte de Goederen kan bekomen, 't selve bekent te maecken, aen Anthony Benedictus, tegen-over Paushuysen, tot Uytrecht, sal een goede Vereeringhe hebben.

#620114,2 Werdt een yeder bekent gemaeckt, dat Jacobus de la Chambre, Soon van Jean de la Chambre , Fancoise Schoolmr: tot Haerlem, alsnu mede een diergelijcke Kost-Schoole is houdende in de Beverwijck, in de plaetse van zal: Mr. Esaie Regnant; ende dat deselve is van voornemen sulcks te continueeren, zijnde van meeninghe toekomende Men te trecken in het Huys ( al overlangh gheapropieert tot een School) van zal: zijn Oom Mr, Pierre de la Chambre: De Vrienden dan, die derselver dienst in dese vocatie gelieve te gebruycken, sullen voor soo civilen Prijs geaccomodeert werden, als, om, wel getracteert en neerstigh onderweesen te werden, mogelijck is.

#620121,1 By Cornelis Theunisz. Kos, tot Haerlem, op de Marckt, werdt uyt-gegeven, Verklaringe over het boek Ruth, met t' samen de Leeringhen, Ec. Door Joannes Cruycius, Dienaer des Goddelijcken Woordts tot Haerlem. In Quarto. En zijn mede te bekomen tot Amsterdam, by Johannes van Someren, op den Dam: by Abraham van den Burgh, by Jan-roon-poorts Tooren: en by Jan Hendricksz. Boom, en by anderen meer. Ende tot Leyden, by Jacob Burghorn, op de Breestraet.

#620121,2 Tot Dordrecht, by Jasper en Ioannis Goris, is gedruckt en wert uytgegheven, La vraye Instruction de trois Langues, la Francoise, l'Angloise & la Flamande: proposee en des Regles fondamentelles & succinctes, un Assamblage des mots, les plus usitez des Colloques utiles & creatifs; &c. Misa en ces trois Langues, par Guillaume Reyer. In 8. ** Idem, Armature Chretienne, comprenant les Prieres & les Actions de Grace, de Iean Haberman, les Meditations sur le Suiet de la S. Cene de Charles Drelincourt, & l'Abbrege de la Doctrine Chretienne, de Iaques Borstius. In 24. ** Idem, Vestibule Introduisant `a la Vraye instruction de trois Langues la Francoise, l'Angloise & la Flamande, `a l'usage de l'Ecole de Guilliaume Reyer. In 16. ** Item, de Sin-sproucken van Ioncker sonder ergh, &c. In12.

#620218,1 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, wert uytgegeven het twaelfde Deel van de Hollandtse Marcurius, zijnde een Verhael van de aldergedenckwaerdighste Saecken in Europa, van January 1661. tot January 1662. In 4.

#620218,2 Tot Amsterdam, by Casper Meriaen, en Broer en Jan Jansz. Appelaer, Boeckverkoopers, in de Pijlsteegh, is gedruckt en wert uytghegheven, Topographia Gellia: Dat is, Beschrijvinghe van Vranckrijck, vervanghende de voornaemste en bekentste Steden en Plaetsen, gelegen in de volgende Hartogdommen, Graeffschappen, en Landtschappen, als het Lyonnois, Foreest, 't Beaucholois ende Bourbonnois, 't Berry, Auvergne, la Marche, ende het Limoisin, Orleans, Anjou, Vendosmois, Blaisois, Dunois, Touraine, Maine, Verchie, Chartrain, Soulogne, Brienne, Angoumais, Poicton ende Auluis, mitsgaders Normandije. Het derde Deel. Verciert met veel treffelijcke Koopere Platen. In Folio.

#620218,3 PAERDE-MARCKT TOT HAERLEM. Borghermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem notificeren, ende maecken by desen een yeder weder-omme indachtigh, ende bekent, dat d'eerste, van hare E. Achtbare op nieu opgerechte ende genoegsaem herstelde Paerde-Marckten, nu wesen sal op den sesden deser Maent Martii, 1662. toe-komende, ende gehouden sal werden op het Pleyn buyten de Groote Houtpoort, als voor desen: Waer toe alle Commoditeyten, die eenigsints tot deselve soude konnen gedesireert ende begeert werden, van ruyme en genoegsame Stallinge, schoon en vers Water, en wat dies meer is, t'eenemael bereydt ende vaerdigh zyn. Derhalven noodighen haere E: Achtbare opnieuw alle Liefhebbers ende Paerdekoopers, omme deselve Paerde-Marckt te komen frequenteeren, en by te woonen. Daer nevens nu, en voor altoos, nochmaels bekent maeckende, dat d'eerste Paerde-Marckt deser Stadt altijdt gehouden sal worden op den eersten Maendagh in de Maent Martii, en de twee na-volghende Daghen: ende den anderen op Maendagh na Vrouwen Hemelvaert, in Augusto, bekent met de Naem van Hartjes-Dagh, volgens de Notitie, die daer van successivelijck van Iare tot Jare in de gedruckte Almanacken bevonden sal werden.

#620304,1 Tot Amsterdam, by Jan van Duisbergh, Boeckverkooper, in de Stilsteegh, is ghedruckt en wort uytghegheven, alle de Oratien van Casper van Baarle. Uyt het Latijn vertaelt. In 8.

#620304,2 Op Woensdagh den 8 Maert, 1662. sullen , tot Haerlem, in het Princen-Hof, verkocht werden, de naegelaten Boecken van AEgidius van Breen, in zijn Lever Dienaer des Goddelijcken Woordts in de Beverwijck, bestaende in Latijnse, Franse, Engelse, Hoog-ende Neder-duytse, gelijck inde Catalogus te sien is.

#620304,3 Tot Dordrecht, by Abraham Andriesz, is gedruckt en wert uytgegeven: Catechisatie; dat is, een grondige ende eenvoudiege Onderwijsinge over de leere des Christelijcke Catechismi: Bestaende in Vragen, voor desen by den hoogh-geleerden D. Gisbertis Voetius Professor der H. Thelogie ende Bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Uitrecht, sonder Antwoorden uytgegeven; ende in Antwoorden, tot dienst van den genen, die haer in de Catechisatie, hier te lande gebruyckelijck, willen oeffenen, daer by gevoegt, door Cornelius Poudroyn, Heusdanus, Dienaer des Goddelicken woorts op 't Fort Crevecoeur. Den vierden druck van nieus by den Autheur selfs oversien, van veele druckfauten verbetert de Vragen ende Antwoorden des Catechismi, als mede de voornaemste Schriftuer plaetsen voor de leerlingen uytgedruckt, ende met een Register van de voornaemste stucken, daer van in dese Catechisatie ghehandelt wert, verrijckt. Noch is desen laetsten Druck oock op nieuws geeramineert, oversien en deurgaens verbetert door den ghemelden hoogh-geleerden D. Gisbertus Voetius

#620304,4 Tot Dordrecht, by Mattheus van Nispen, Boeck-verkooper, by de Nieubrugh, is ghedruckt en wort uytgegheven, de Beknopte Lant-meet-konst, leerende alles dat noodigh is , om met verstand uyt te voeren, wat oyt in deselve konste, de Practijck aengaende, te vooren komen kan: seer dienstigh voor jonge Practesijns, en vorder voor alle die met Koopmanschappen van Landen omgaen. In 8.

#620408,1 DE Heeren Burghermeesteren, Schepenen en Raedt der Stadt Emmerick maecken bekent, dat in de voornoemde Stadt den ordinarisse Paerde en magere Beesten-Marckt, op den 26 April, nieuwe stijl, deses Jaers, weder gehouden sal worden, en duren sal drie achter een volgende dagen, naer ouder gewoonte; waer naer een yder hem heeft te reguleeren.

#620408,2 Een yegelijck wert bekent gemaeckt dat Jean Coupry, Soon van d'oude Francoise Schoolmr. tot Serdam, van Wooningh verandert is, en woont nu tegenwoordigh in de Molenbuert, op 't Silvere Pat, alwaer hy extraordinare gelegentheyt van groote Huysinge, School, eene luchtigen besloten Speel-plaets heeft, om allerhande Kinderen van qualiteyt te logeeren, en in de Francoise Tael, mitsgaders in Lesen, Schrijven, Rekenen, oft in het Italiaens ende Scheeps-Boeckhouden te onderwijsen: Soo daer ymant begeerigh is zijn Kinderen School te legghen, addresseere hem aen den voorn: Jean Coupry, hy sal een yder voor een civilen prijs accommodeeren, en goede instructie doen.

#620408,3 Op den 7 February 1662. is vermist een Sack-Horlogie, Schilps ghewijs, ghemaeckt door Gerrardus Brandt, tot Amsterdam, wijst mede aen den Dagh van de Maent, door een vergult Rantje om de Wijser, en leydt in een Silver Kasjen: Die 't selve ter Handt komt, gelieve het op te houden, en bekent te maecken aen Abraham Casteleyn, tot Haerlem, sal een eerlijcke Vereeringhe tot zijn contentement genieten.

#620408,4 Werdt een yder bekent ghemaeckt, dat Jacobus de la Chambre, Soon van Jean de la Chambre, Francoise Schoolmr: tot Haerlem, als nu mede een diergelijcke Kost-Schoole is houdende in de Beverwijck, in de plaetse van zal: Mr. Esaie Regnant; ende dat deselve is van voornemen sulckr te continueeren, zijnde van meeninghe toekomende Mey te trecken in het Huys (al over langh gheappropieert tot een School) van zalig: zijn Oom Mr Pierre de la Chambre: De Vrienden dan, die derselver dienst in dese vocatie gelieve te gebruycken, sullen voor soo civilen Prijs geaccommodeert werden, als, om welgetracteert en neerstig onderwesen te werden, mogelijck is.

#620509,1 Men sal op Maendagh, zijnde den 14 July 1662., binnen 's Gravenhaghe, op de Kamer van de Confrerie van Sint Lucas Gilde, op de Groen-marckt, boven de Waegh, verkoopen veele, seer rare en uytmuntende Schilderijen, geschildert door verscheyde notable Meesters; naerghelaten by den Heer Hironimus van der Straten, in zijn leven Burgermeester der Stadt Goes, Dijck-Grave der brede Wateringen bewesten Jessicken, mitsgaders Ontfanger van de Geestelijcke Goederen in Zuyt-Vrieslandt.

#620509,2 In 's Gravenhaghe, by Adriaen Vlack, is gedruckt; Acompendionis History of the Catholick Church, from the yeare 600. unto the year 1600. shewing Her Deformation and Reformation, together with the Rise, Reign, Rage, & Begun-fall of the Roman Antichrist; with many other profitalle instructions gathered out of divers Writers of the several times, and other Histories: By Alexander Petrie, Minister of the Scots Congregation at Rotterdam. In Folio.

#620509,3 Tot Amsterdam, by Johannes van den Bergh, Boeckverkoper, aen den Dam, bezyden het Stadt-huys inde Boeck-winckel, is gedruckt en werdt uytgegeven, Cupidoos Lust-hof; Bestaende in verscheyde hedendaegse nieuwe voysjens, Minne-kluchten, Bruylofs-Sanghen, Kus-vaersjes, Kusjens, Lof-Dichten, Herders-kout, Boere Vryagien; ende andere vermaeckelijckheden, soo Frans als Duyts: Noyt voor desen meer in Druck gheweest, by een vergadert door de voornaemste Lief-hebbers van dese tijdt.

#620722,1 Daer wert een yegelijck bekent gemaeckt, dat Mr. Joannes van den Bergh, Francoisse Schoolmeester tot Velsen, ghelegen buyten Haerlem, een half uur aen dees zijde van de Beverwijck, aldaer heeft een meer als gemeene bequame ghelegentheydt om Kost-kinderen te houden, om de selve te onderwijsen in de Francoyse en Nederduytse Tael, mitsgaders, Lesen, Schrijven; als oock de Reecken-konst na de practijcke: en voor de selve Prijs een Deuntje op de Fluyt, Dwas-fluyt, Clavecynbael, of op een Instrument dat geluyt geeft, als Klackjes, dat seer aerdigh is om hooren, 't welck Instrument noch weynigh is bekendt. En om alle quaede gedachten wegh te nemen, presenteer ick aen yeder, dat indien de Vooghden of Ouders geen contentement mochten hebben, als haere Kinderen by my een vierendeel of een half Jaer School gelegen hebben, ick van die tijdt af niets begeere voor Kost of yet. De Matres onderwijst oock de Dochtertjes in allerhande Hantwerck, alles voor een cevilen Prijs.

#620722,2 De E:Heeren Borgermeesteren en de Regeerders der Stad, Goude notificeeren een ieghelijck, alsoo St. Jacob tegenwoordigh komen sal op Dingsdagh, ende dat by het drucken van eenighe Almanachen werdt geseyt, dat dan alhier de Marckt sal beginnen, het geen een abuys is, vermits de Marckt eerst sal beginnen des Maendaghs daer aen volgende, 't welck wesen sal den 31 July aenkomende; op welcke Dagh het oock Weegh-dagh van Koes sal zijn.

#620729,1 Alsoo op den 21 der toekomende Maendt Augusti, deses Iaers 1662. alhier tot Haerlem Paerde-Marckt sal wesen, soo werden alle Lief-hebbers ende Paerde-koopers, midtsdesen, door de E. Magistraet deser Stadt Haerlem, genoodigt, deselve met haer Presentie ende teghenwoordigheydt te willen vereeren, sullende alle Commoditeyten vinden, die daer toe vereyst werden.

#620729,2 Tot Krommenie, by Wouter Gavesen, Boeck-verkooper werdt uyt-gegeven, de Schat der Soberheydt, of bequame middel tot onderhoudinge der Gesontheydt, en bewaringh van de volkomentheyt der Sinnen, van 't Verstandt, en van de Geheugenis aen d'uyterste Ouderdom. Door Leonardus Lessins, Godts-geleerde. Met een Handelingh, van de Nuttigheden van 't sobere Leven. Door Ludovicus Cemarus, van Venetien, beschreven. Uyt het Latijn door J H G. vertaelt. In 12. En zijn oock te bekomen tot Amsterdam, by Jan Rieuwertsz. Boeck-verkooper, in de Dirck van Assen-steeg.

#620729,3 t' Amsterdam, by Ernestus Bacc, Boeckverkooper, in de Gasthuys Mnolen-steegh, werdt uytghegheven, de Geest van Olivier Cromwel, spreeckende op de Pennen boven West-munster Hal; mitsgaders zijn School, waer in hy onderwesen wert van zijn Meester Masiovel; zijnde een politicque Samen-spreeckingh, tusschen Philadourus, Masiovel en Cromwel, als Leeringh aengemerckt; doorgaens vol Kerckelijcke en Wereltlijcke Historien: uyt het Engels vertaelt. In 12.

#620729,4 Francois Ardenays, geswooren Maeckelaer binnen Amsterdam, notificeert midts desen, aen alle Koopluyden ende Winckeliers zijn Dienst, omme haer Kinderen aldaer te besteden by Kooplieden ofte Winckeliers, daer toe zy gheneghen zijn: Heeft oock veeltijdts occasie, omme in Vranckrijck in Wisselingh, als oock om aldaer by een Koopman te dienen; is woonachtigh tot Amsterdam, op de Zeedijck, op de hoeck van de Water-poort-steegh, of 's middaghs op de Beurs.

#620729,5 Hendrick Barentsz. Samson, laet aen alle Heeren en Kooplieden wetdnt dat hy mede houdt Droogastery, heeft goede gelegentheyt om Heeren en Kooplieden te Logeeren; oock voor Commissalen, die voor eenighe tijdt ghelieven te verblijven, woont in de Warmoes-straet, by de Papenbrugh-steegh, in de Samson, tot Amsterdam.